Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

2017-05-10 1130
Art. czytany: 977 razy

Starachowice, dnia 09.05.2017 r.
GNOŚ.6820.1.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 1, 2 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

orzekam

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Starachowicach, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obręb 0003 jako działki: 1281/1
o pow. 0,3351 ha, 1281/2 o pow. 0,1127 ha i 1281/4 o pow. 0,1800 ha

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Starachowice wnioskiem z dnia 15.03.2017 r., znak: APG.6825.20.2016.DG zwrócił się do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków miasta Starachowice obręb 0003 jako działki: 1281/1 o pow. 0,3351 ha, 1281/2
o pow. 0,1127 ha i 1281/4 o pow. 0,1800 ha.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości,
o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygniecie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
W ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obręb 0003 ujawniono działki
nr 1281/1 o pow. 0,3351 ha i 1281/2 o pow. 0,1127 ha, do których jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa bez podania podstawy prawnej oraz działkę nr 1281/4 o pow. 0,1800 ha, której jako władający wpisany jest Skarb Państwa, użytkownik Gmina Starachowice. Brak jest informacji o prowadzeniu dla opisanych wyżej działek księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
W operacie z założenia ewidencji gruntów tom XII w obrębie III figurują działki: nr 42
i nr 43 - ark. 82, nr 56 - ark. 81 i nr 37 – ark. 76, stanowiące użytek drogowy. Jako władającego wpisano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach.
Działkom tym odpowiadają aktualnie działki 1281/1, 1281/2 i 1281/4, stanowiące drogę
– ulicę Smugową. Działce nr 1281/1 o pow. 0,3351 ha odpowiadają działki nr 42 i nr 43
o łącznej pow. 0,3173 ha, działce nr 1281/2 o pow. 0,1127 ha odpowiada działka nr 56 o pow. 0,1098 ha, natomiast działce nr 1281/4 o pow. 0,1800 ha odpowiada działka nr 37 o pow.
0,1954 ha. Zmiana numeracji i powierzchni działek nastąpiła w wyniku modernizacji ewidencji gruntów.
Ulica Smugowa zaliczona została do kategorii dróg publicznych gminnych Uchwałą
Nr VIII/9/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Starachowice do kategorii dróg publicznych gminnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 235, poz. 3093
z dnia 4 listopada 2008 r.
Bezspornym jest, iż przedmiotowa nieruchomość stanowiła drogę, która zawsze miała charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale była do użytku wszystkich.
W dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy nie została zaliczona do wspólnot gruntowych.
Wobec powyższego, należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obręb 0003 jako działki: 1281/1 o pow. 0,3351 ha, 1281/2 o pow. 0,1127 ha i 1281/4 o pow. 0,1800 ha za mienie gromadzkie, jako mające charakter użyteczności publicznej przed 1963 r., użytkowanej wspólnie przez mieszkańców.
Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego
w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia.


Z up. Starosty
Dyrektor Wydziału Nieruchomości,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Elżbieta Kita

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Starachowice
2. Urząd Miejski w Starachowicach (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz zamieszczenia na BIP Gminy Starachowice)
3. aa. x3 KK