Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

2017-10-05 1405
Art. czytany: 383 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 05.10.2017 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Jacka Świrta, zam. 27-230 Brody, ul. Starachowicka 6, na okres 3 lat nieruchomość o pow. 0,2680 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Krynkach, gm. Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 530/6 o pow. 0,2680 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00053464/9, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. Przedmiotowa nieruchomość zostaje wydzierżawiona na cele składowo-magazynowe. Wysokość czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 3000,- zł netto miesięcznie. Do powyższej kwoty zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Czynsz dzierżawny będzie płatny miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 05.10.2017 r. do 27.10.2017 r.