wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

2017-10-09 1230
Art. czytany: 425 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Gminę Starachowice nw. nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa. 1. Niezabudowana działka nr 1484 o pow. 0,0497 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa działka ma szerokość ok. 4 metrów, jaj kształt wyklucza samodzielne, racjonalne wykorzystanie. Jest nieużytkowana, porośnięta trawą i samosiejkami drzew. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego E7-,,PKS’’ działka ta jest przeznaczona w części pod drogę zbiorczą o symbolu KD-Z 01, a w części leży na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cena nieruchomości wynosi 20 000,- zł /słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 2. Niezabudowana działka nr 1491 o pow. 0,0221 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka posiada kształt trapezu, jest nieużytkowana, porośnięta jest trawą i samosiejkami drzew. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona jest w całości pod drogę zbiorczą o symbolu KD-Z 01. Cena nieruchomości wynosi 9 000,- zł /słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 3. Niezabudowana działka nr 2149/11 o pow. 0,0056 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ma szerokość ok. 1 metra, dłuższym bokiem przylega do zachodniej strony ul. Wiosennej i stanowi obecnie jej pobocze, porośnięte trawą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona jest w całości pod drogę publiczną klasy dojazdowej o symbolu KD-D 12. Cena nieruchomości wynosi 3 000,- zł /słownie złotych: trzy tysiące 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 09 października 2017 r. do 31 października 2017r. Wykaz ten zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tut. Urzędu a także przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu, celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej. Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać do dnia 21 listopada 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4.