Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych

2017-10-23 1045
Art. czytany: 499 razy

Powiat Starachowicki pozyskał dodatkowe środki finansowe PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar G w wysokości: 22.170,00 zł.
Pula środków zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań, których celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
I. Przyznawanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( wniosek Wn-W)
Podstawowe warunki do spełnienia:
- funkcjonowanie na rynku pracy przynajmniej 12 miesięcy
- brak zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, ZUS oraz Urzędu Skarbowego
- zakład nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości.
II. Przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (wniosek Wn-O)
Podstawowe warunki do spełnienia:
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu
- osoba niepełnosprawna:
a) nie korzystała z bezzwrotnych środków publicznych na ten cel
b) nie prowadziła działalności w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości.
Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 (kancelaria ogólna na parterze budynku) od dnia 04.09.2017r.
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosków Wn-W i Wn-O dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.spstarachowice.bip.doc.pl w zakładce „jak załatwić sprawę” oraz w Zespole ds. Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, w pok. 312, tel. (041) 276-09-44.