Obwieszczenie - zawiadomienie owydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy

2018-06-11 1009
Art. czytany: 158 razy

ZRID Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy

Starosta Starachowicki
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
Starachowice, 7 czerwca 2018r.

BK.I.673.1.2018.JB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257)

Starosta Starachowicki

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Pawłów, którego reprezentuje pełnomocnik – P. Tadeusz Serafin, zam. 27-220 Mirzec, Gadka 39, w dniu 7 czerwca 2018r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy, znajdującej się na działce ewid. nr 312 – wraz ze zjazdami i odwodnieniem na działkach ewid. nr 353/2 (353/3, 353/4), 354/1 (354/2, 354/3), 347 (347/1, 347/2), 338 (338/1, 338/2), 339 (339/1, 339/2), 337 (337/1, 337/2) 632 (632/1, 632/2) 322 (322/1, 322/2) 329 (329/1, 329/2) 330 (330/1, 330/2) 321 (321/1, 321/2) 314 (314/1, 314/2) 315 (315/1, 315/2) 313 (313/1, 313/2) 636 (363/1, 636/2) 637 (637/1, 637/2) 638 (638/1, 638/2) 302 (302/1, 302/2) 303 (303/1, 303/2) 304 (304/1, 304/2) 306 (306/1, 306/2) 294 (294/1, 294/2) 296 (296/1, 296/2) 286 (286/1, 286/2) 287 (287/1, 287/2) 288 (288/1, 288/2) 270 (270/1, 270/2) 271 (271/1, 271/2) 272 (272/1, 272/2) 273 (273/1, 273/2) 278 (278/1, 278/2) 279 (279/1, 279/2) 280 (280/1, 280/2) 262 (262/1, 262/2) 263 (263/1, 263/2) 264 (264/1, 264/2) 242 (242/1, 242/2) 243 (243/1, 243/2) 244 (244/1, 244/2) 245 (245/1, 245/2) 246 (246/1, 246/2) 247 (247/1, 247/2) 248 (248/1, 248/2) 249/2 (249/3, 249/4) 254/2 (254/3, 254/4) 255 (255/1, 255/2) 256 (256/1, 256/2) 257 (257/1, 257/2) 265 (265/1, 265/2) 281 (281/1, 281/2) 289 (289/1, 289/2) 297 (297/1, 297/2) 311 (311/1, 311/2) 635 (635/1, 635/2) 320 (320/1, 320/2) 323 (323/1, 323/2) 328 (328/1, 328/2) 331/1 (331/3, 331/4) 631 (631/1, 631/2) 295 (295/1, 295/2) 336/2 (336/3, 336/4) 346/3 i (346/5, 346/6) w obrębie Radkowice w jednostce Pawłów. (W nawiasach numery działek po podziale, pogrubioną czcionką działki, które przechodzą na własność Gminy).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z decyzją oraz aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 203 (II piętro) w godzinach od 800 - 1500 w dniach od 26.06.2018r. do 10.07.2018r. oraz złożyć tu ewentualne odwołania.
Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 § 1 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:
- w granicach inwestycji,
- w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji.


Z up. STAROSTY

inż. Ewa Banaczkowska
Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej