UCHWAŁY PODJĘTE NA XLV SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

2018-07-10 0952
Art. czytany: 266 razy

Wykaz uchwał od Nr XLV/330/2018 do Nr XLV/339/2018

1) Uchwała Nr XLV/330/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok.
2) Uchwała Nr XLV/331/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok.
3) Uchwała Nr XLV/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2017.
4) Uchwała Nr XLV/333/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70.
5) Uchwała Nr XLV/334/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
6) Uchwała Nr XLV/335/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
7) Uchwała Nr XLV/336/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Starachowickiego.
8) Uchwała Nr XLV/337/2018 z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Mirzec,
9) Uchwała Nr XLV/338/2018 z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018r.
10) Uchwała Nr XLV/339/2018 z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2028,