Informacja w sprawie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019r.

2018-12-05 1259
Art. czytany: 709 razy

Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach informuje, że w dniu 04.12.2018r. Zarząd Powiatu Starachowickiego podjął decyzję o przystąpieniu w 2019r. do programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem strategicznym jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W 2019 r. samorząd powiatu, jako realizator programu, może ubiegać się o pomoc finansową
ze środków PFRON w ramach następujących obszarów:
• obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt,
• obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
• obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ŚDS, DPS, SOSW).
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:
- 80.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
- 250.000,00 zł dla autobusów,
• obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów
i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
- wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:
50% kosztów realizacji projektu w obszarze B,
70% kosztów realizacji projektu w obszarze C, D,
80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),
25% całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych w obszarze E.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach obszarów B,C,D należy składać do Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27 - 200 Starachowice
w terminie 05.12.2018r. - 14.02.2019r.

Wnioski samorządów gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać do Oddziału Funduszu w terminie 30.11.2018r. – 31.10.2019r.


Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dostępne są również na stronie internetowej www.pfron.org.plWszelkich informacji dotyczących „Programu wyrównywania różnic między regionami III” udziela Małgorzata Parszewska Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach – pokój nr 312 (III piętro) lub pod numerem telefonu: (041) 276-09-44 w godz. od 7.30 do 15.30.