Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

2019-01-10 1415
Art. czytany: 300 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 09.01.2019r.
GNOŚ.6821.5-7.2019
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204)
Starosta Starachowicki
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości:
1) Wąchock, gm. Wąchock, oznaczonej jako działka nr 463/2 o pow. 0,1648 ha,
2) Wąchock, gm. Wąchock, oznaczonej jako działka nr 817 o pow. 0,1816 ha,
3) Wąchock, gm. Wąchock, oznaczonej jako działka nr 818 o pow. 0,1342 ha,

których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Kielcach na zajęcie części ww. nieruchomości w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Z up. Starosty
Elżbieta Kita
Dyrektor Wydziału Nieruchomości,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska