Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

2019-07-23 1228
Art. czytany: 245 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 22.07.2019r. GNOŚ.6821.18.2019 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Starachowicki zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna A. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 15.07.2019 r. została wydana decyzja orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Starachowice, oznaczonej jako działka nr 25 o pow. 0,0750 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie na realizację inwestycji celu publicznego pn. „PBW przebudowy linii 15 kV od stacji transformatorowej Łazy 1 Starachowice w Starachowicach, gm. Starachowice – RE Skarżysko”. Spółka zobowiązana jest do przywrócenia ww. nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu inwestycji, jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowało nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Z up. Starosty Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska mgr inż. Elżbieta Kita