Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, Starachowice, dz. 260/2

2019-08-09 1210
Art. czytany: 237 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 06.08.2019r. GNOŚ.6821.25.2019 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Starachowicki zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 , 25-550 Kielce w dniu 05.08.2019 r. została wydana decyzja orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Starachowice obr. 05, oznaczonej jako działka nr 260/2 o pow. 0,1717 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z/s Tarnowie na realizację inwestycji liniowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE dn315, dn160, dn110, dn90, dn63 przy ul. Martenowskiej, Kościelnej, Górnej, Młynarskiej, Żeromskiego, Reja w miejscowości Starachowice”. Spółka zobowiązana jest do przywrócenia ww. nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu inwestycji, jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowało nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Z up. Starosty Kierownik Referatu ds. Nieruchomościami i Mieniem Ruchomym Małgorzata Nosowicz