Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, Starachowice, dz. 221/2

2019-08-12 0828
Art. czytany: 198 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 09.08.2019r. GNOŚ.6821.26.2019 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Starachowicki zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w dniu 08.08.2019 r. została wydana decyzja orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Starachowice, oznaczonej jako działka nr 221/2 o pow. 0,4048 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z/s Tarnowie na realizację inwestycji liniowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z PE dn225 przy ul.: Górna/Kościelna. Spółka zobowiązana jest do przywrócenia ww. nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu inwestycji, jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowało nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Z up. Starosty Kierownik Referatu ds. Nieruchomościami i Mieniem Ruchomym Małgorzata Nosowicz