wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

2019-09-03 1458
Art. czytany: 209 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 03.09.2019 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz PPHiU ,,UNIWERSUM 3’’ S.C. Dariusz Olesiński, Aneta Olesińska, 27-230 Brody, ul. Nad Torami 7, na okres 3 lat, część nieruchomości o pow. 0,0210 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położoną w Brodach, Gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/5 o pow. 0,0400 ha i nr 180/10 o pow. 0,1500 ha, z przeznaczeniem na działalność usługową. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00050494/7. Na przedmiotowym terenie znajduje się część budynku, stanowiącego własność Dariusza Olesińskiego i Anety Olesińskiej. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 210,00 zł netto miesięcznie. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz dzierżawny będzie płatny będzie miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego. Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 03.09.2019 r. do dnia 25.09.2019 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.