Zadania wykonywane przez Wydział ds. Polityki Społecznej

2006-02-01 0936
Art. czytany: 3901 razy

1. W skład Wydziału wchodzi:
1) Referat ds. Społecznych,
2) Referat ds. Zdrowia i Rehabilitacji Zawodowej,
2. Do zadań Referatu ds. Społecznych należy:
1) koordynacja działań i obiegu informacji w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi, Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi typu Rodzinnego, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w szczególności w zakresie:
a) przekazywania informacji niezbędnych do opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b) koordynowania całokształtu działań związanych z pozyskiwaniem środków w ramach programów wdrażanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
c) przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie podziału środków PFRON przekazanych według algorytmu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
d) przygotowywania zarządzeń Starosty w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie im. Sue Ryder,
e) przygotowywania zarządzeń Starosty w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Stawie Kunowskim i Placówkach Opiekuńczo
– Wychowawczych typu Rodzinnego,
f) koordynowania działań związanych z przygotowywaniem i realizacją umów dotyczących przekazywania środków samorządowych na dofinansowane kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
2) prowadzenie spraw określonych w art. 7 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
3) obsługa techniczna Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
4) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
5) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
6) prowadzenie rejestracji i nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej nieprowadzącymi działalności gospodarczej, uzyskującymi osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji Starosty,
7) prowadzenie ewidencji fundacji działających na terenie powiatu starachowickiego,
8) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części, obejmujących więcej niż jedną gminę,
9) opracowanie, wdrażanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli we współpracy ze strażami, inspekcjami, służbami i innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu,
10) obsługa administracyjna i organizacyjna działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
11) realizacja zadań określonych w programie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
12) realizacja żądań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
13) prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu,
14) przygotowywanie projektów, propozycji nowych elementów koncepcji rozwoju Powiatu dla Zarządu Powiatu,
15) aktualizacja i monitoring realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego,
2. Do zadań Referatu ds. Zdrowia i Rehabilitacji Zawodowej należy:
2a) w zakresie rehabilitacji zawodowej:
1) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z:
a) wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
b) adaptacją pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
c) adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
d) zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
e) rozpoznaniem przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w lit. b-d,
f) szkoleniem zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
2) przyznawanie osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, jednorazowych środków finansowych PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
3) przyznawanie osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne dofinansowania, ze środków PFRON, do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności,
4) przeprowadzanie szczegółowych kontroli u pracodawców oraz osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, z którymi zawarto umowy finansowane ze środków PFRON,
5) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi standardami,
6) monitorowanie działalności statutowej Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie,
7) realizowanie programów celowych PFRON przyjętych do wykonywania przez Zarząd Powiatu,
8) przygotowanie zbiorczych sprawozdań rzeczowo – finansowych z wydatkowania środków PFRON w zakresie zadań realizowanych przez jednostki dysponujące funduszem (PCPR, PUP, Starostwo Powiatowe),
9) przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu pomocy publicznej,
10) przygotowywanie procedury konkursowej oraz prowadzenie spraw w zakresie zadań realizowanych ze środków PFRON przez fundacje oraz organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu Powiatu,
11) obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Starachowickim.
2b) w zakresie ochrony zdrowia:
1) współpraca ze służbami Wojewody oraz samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie Powiatu,
2) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
3) współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi, w aspektach ochrony zdrowia,
4) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie monitorowania sytuacji zagrożeń epidemiologicznych,
5) koordynacja działań w zakresie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek ochrony zdrowia dla których Powiat jest podmiotem tworzącym,
6) tworzenie i aktualizacja bazy danych działalności publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Powiatu,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony zdrowia,
8) monitorowanie działalności statutowej i sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
9) załatwianie spraw indywidualnych z zakresu ochrony zdrowia oraz zapewnienia kompetentnej obsługi interesantów,
10) współpraca z organizacjami społeczno-zawodowymi,
11) przygotowanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego o programach zdrowotnych na terenie Powiatu Starachowickiego,
12) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej,
13) współpraca z Zespołem ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego w zakresie opracowywania i monitorowania „powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych”,
14) współpraca z Radą Społeczną działającą przy PZOZ w Starachowicach w zakresie wniosków, opinii i sprawozdawczości,
15) współpraca w zakresie zabezpieczenia farmaceutycznego na terenie powiatu starachowickiego,
16) przygotowywanie projektów aktów prawa z zakresu ochrony zdrowia,
17) opracowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych w sprawach należących do właściwości Zespołu,
18) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych, w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,
19) podejmowanie działań w zakresie wskazania osoby/instytucji uprawnionej do realizacji czynności stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin na terenie powiatu starachowickiego,
20) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych.
3. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.'