Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego

2015-09-21 1001
Art. czytany: 2152 razy

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe Kancelaria Ogólna (parter) lub Wydział Budownictwa ul. dr Władysława Borkowskiego 4 pokoje od 203 do 207 (II piętro) tel. 0-41 276 09 25, 0-41 276 09 27, 0-41 276 09 50, e-mail: budownictwo@powiat.starachowice.pl

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego –druk B-2, do którego należy dołączyć : 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnym, 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk B-3, 3. w razie konieczności informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – druk B-4, 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 5. zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego, 6. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli ustanowiono pełnomocnika), 7. dowód opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, 8. dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Miejsce odbioru
Zatwierdzony projekt odbiera się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w Wydziale Budownictwa (Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, II piętro, pok. 203, 206 i 207).

Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018.1044 ze zm.) przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539zł, w przypadku przebudowy 50% określonej stawki. Zwolnienie z opłaty dotyczy spraw z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia, szkolnych, oraz przeznaczanych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Termin załatwienia
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. W przypadku, gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Tryb odwoławczy
W przypadku rozstrzygnięć w formie decyzji (o wniesieniu sprzeciwu lub decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia) przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Wydziału Budownictwa, przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 w pokojach nr 203, 206 i 207 oraz pod numerami telefonu 041 276 09 25, 041 276 09 27 i 041 276 09 50.

Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z późniejszymi zmianami). – Kodeks Postępowania Administracyjnego – (Dz. U. z 2018.2096 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane oraz przebudowa budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków
Opracował
Kamilla Gawlik inspektor

Akceptował
0

Zatwierdził
0