A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ » POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych przeznaczonych na cele promocyjne Powiatu Starachowickiego
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 r.
» Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 13.02.2019 r.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w związku z podziałem nieruchomości
Ilość wiadomości z działu 'POZWOLENIA NA BUDOWĘ': 1
Pozwolenia na budowę i rozbiórkę

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe
Kancelaria Ogólna (parter) lub
Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
pokoje od 203 do 207 (II piętro)
tel. 0-41 276 09 25, 0-41 276 09 27, 0-41 276 09 50,
e-mail: budownictwo@powiat.starachowice.pl


Wymagane dokumenty
Od dnia 17 GRUDNIA 2016r. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY DOKUMENTÓW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016.1493).
Zgodnie z § 2. rozporządzenia, do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 17.12.2016r., stosuje się przepisy dotychczasowe (druki do pobrania w urzędzie - pokój 203, 206, 207).

Przy ubieganiu się o wydanie pozwolenia na budowę należy wypełnić wniosek na specjalnym druku dostępnym w wydziale oraz dołączyć następujące dokumenty:
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
2. Zaświadczenie potwierdzające wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz odpis uprawnień budowlanych,
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk dostępny w Wydziale i na stronie internetowej ,
4. decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego (jeśli jest wymagany) o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1. zgodę właściciela obiektu;
2. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.Miejsce odbioru
Pozwolenie wraz z zatwierdzonym projektem odbiera się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, II piętro, pok. 203, 206 i 207).

Opłaty
Opłaty skarbowe od wydanych decyzji, czynności urzędowych i zaświadczeń pobierane są zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Zwolnienie z tej opłaty dotyczy spraw z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia, szkolnych, oraz przeznaczanych na cele naukowe, socjalne i kulturalne


Termin załatwienia
Okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy
Organ odwoławczy - Wojewoda Świętokrzyski

Uwagi
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 w pokojach nr 203, 206 i 207 oraz pod numerami telefonu 041 276 09 25, 041 276 09 27 i 041 276 09 50.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego


Treść
Pozwolenia na budowę wymagane jest w przypadkach innych, niż wymienione w art. 29 Prawa budowlanego.

Opracował
Dyrektor Wydziału
Ewa BanaczkowskaData wprowadzenia: 2007-02-14 1506
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 20630 razy

» informacja uzupełniająca druk B-4 - obowiązuje od 17.12.2016r - rozmiar: 49664 bajtów
Typ pliku: application/msword
» oświadczenie druk B-3 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 61440 bajtów
Typ pliku: application/msword
» wniosek druk B-1 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 100352 bajtów
Typ pliku: application/msword
» zgoda właściciela budynku na rozbiórkę - rozmiar: 25088 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Bachowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie
Zgłoszenie robót budowlanych
Zaświadczenia o samodzielności lokali
Ostat. 10 wiadomości:

» Pozwolenia na budowę i rozbiórkę
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach