A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ » POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
» sieć elektroenergetyczna 1kV Oświetlenia
» Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Powiatu Starachowickiego przeznaczonych na potrzeby organizacji imprezy powiatowej - Zlot Pojazdów Zabytkowych '4 Legenda Stara'
» 'Modernizacja i wymiana elementów pokrycia dachu w III LO w Starachowicach'
Ilość wiadomości z działu 'POZWOLENIA NA BUDOWĘ': 1
Pozwolenia na budowę i rozbiórkę

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe
Kancelaria Ogólna (parter) lub
Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
pokoje od 203 do 207 (II piętro)
tel. 0-41 276 09 25, 0-41 276 09 27, 0-41 276 09 50,
e-mail: budownictwo@powiat.starachowice.pl


Wymagane dokumenty
Od dnia 17 GRUDNIA 2016r. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY DOKUMENTÓW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016.1493).
Zgodnie z § 2. rozporządzenia, do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 17.12.2016r., stosuje się przepisy dotychczasowe (druki do pobrania w urzędzie - pokój 203, 206, 207).

Przy ubieganiu się o wydanie pozwolenia na budowę należy wypełnić wniosek na specjalnym druku dostępnym w wydziale oraz dołączyć następujące dokumenty:
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
2. Zaświadczenie potwierdzające wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz odpis uprawnień budowlanych,
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk dostępny w Wydziale i na stronie internetowej ,
4. decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego (jeśli jest wymagany) o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1. zgodę właściciela obiektu;
2. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.Miejsce odbioru
Pozwolenie wraz z zatwierdzonym projektem odbiera się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, II piętro, pok. 203, 206 i 207).

Opłaty
Opłaty skarbowe od wydanych decyzji, czynności urzędowych i zaświadczeń pobierane są zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Zwolnienie z tej opłaty dotyczy spraw z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia, szkolnych, oraz przeznaczanych na cele naukowe, socjalne i kulturalne


Termin załatwienia
Okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy
Organ odwoławczy - Wojewoda Świętokrzyski

Uwagi
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 w pokojach nr 203, 206 i 207 oraz pod numerami telefonu 041 276 09 25, 041 276 09 27 i 041 276 09 50.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego


Treść
Pozwolenia na budowę wymagane jest w przypadkach innych, niż wymienione w art. 29 Prawa budowlanego.

Opracował
Dyrektor Wydziału
Ewa BanaczkowskaData wprowadzenia: 2007-02-14 1506
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 19562 razy

» informacja uzupełniająca druk B-4 - obowiązuje od 17.12.2016r - rozmiar: 49664 bajtów
Typ pliku: application/msword
» oświadczenie druk B-3 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 61440 bajtów
Typ pliku: application/msword
» wniosek druk B-1 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 100352 bajtów
Typ pliku: application/msword
» zgoda właściciela budynku na rozbiórkę - rozmiar: 25088 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Bachowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie
Zgłoszenie robót budowlanych
Zaświadczenia o samodzielności lokali
Ostat. 10 wiadomości:

» Pozwolenia na budowę i rozbiórkę
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach