A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ » Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
» sieć elektroenergetyczna 1kV oświetlenia - Rzepin Kolonia
» Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Powiatu Starachowickiego przeznaczonych na potrzeby organizacji imprezy powiatowej - Zlot Pojazdów Zabytkowych '4 Legenda Stara'
Ilość wiadomości z działu 'Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego ': 1
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe
Kancelaria Ogólna (parter) lub
Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
pokoje od 203 do 207 (II piętro)
tel. 0-41 276 09 25, 0-41 276 09 27, 0-41 276 09 50,
e-mail: budownictwo@powiat.starachowice.plWymagane dokumenty
Od dnia 17 GRUDNIA 2016r. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY DOKUMENTÓW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016.1493).
Zgodnie z § 2. rozporządzenia, do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 17.12.2016r., stosuje się przepisy dotychczasowe (druki do pobrania w urzędzie - pokój 203, 206, 207).

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego –druk B-2,
do którego należy dołączyć :
1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnym,
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk B-3,
3. w razie konieczności informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – druk B-4,
4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,
6. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
7. dowód opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
8. dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


Miejsce odbioru
Zatwierdzony projekt odbiera się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, II piętro, pok. 203, 206 i 207).

Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827) przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539zł,
w przypadku przebudowy 50% określonej stawki.
Zwolnienie z opłaty dotyczy spraw z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia, szkolnych, oraz przeznaczanych na cele naukowe, socjalne
i kulturalne.


Termin załatwienia
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
W przypadku, gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


Tryb odwoławczy
W przypadku rozstrzygnięć w formie decyzji (o wniesieniu sprzeciwu lub decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia) przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Starachowickiego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 w pokojach nr 203, 206 i 207 oraz pod numerami telefonu 041 276 09 25, 041 276 09 27 i 041 276 09 50.


Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
– Kodeks Postępowania Administracyjnego – (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami).Treść
Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane oraz przebudowa budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków


Opracował
Kamilla Gawlik
inspektor


Data wprowadzenia: 2015-09-21 1001
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 1658 razy

» informacja uzupełniająca (B-4) - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 49664 bajtów
Typ pliku: application/msword
» oświadczenie B-3 - obowiązuje od 17.12.2016r - rozmiar: 61440 bajtów
Typ pliku: application/msword
» zgłoszenie druk B-2 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 77312 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamilla Gawlik
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie
Zgłoszenie robót budowlanych
Zaświadczenia o samodzielności lokali
Ostat. 10 wiadomości:

» Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach