A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Finansowy » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Powiatu Starachowickiego odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.
» Protokół rozeznania cenowego na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych (stałych) z posesji Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26'.
» Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z posesji Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26'.
» Informacja o dodatkowych dyżurach nieodpłatnej pomocy prawnej
» Dostawa środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Finansowy

Wydział Finansowy – „FP”

1. Do zadań Wydziału w zakresie koordynacji i realizacji budżetu należy:
1) koordynacja prac w zakresie opracowania projektu budżetu,
2) nadzór nad pracami planistycznymi w zakresie opracowywania budżetu przez wydziały, jednostki organizacyjne, inspekcje i straże,
3) prowadzenie ewidencji przekazywanych środków finansowych do podległych jednostek,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawie zmian
w budżecie na podstawie otrzymanych wniosków jednostek, decyzji Wojewody lub pism z Ministerstwa Finansów,
5) wprowadzenie zmian:
a) w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
b) w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu,
c) w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
i rachunków dochodów własnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
6) przyjmowanie należnych sprawozdań z podległych jednostek i własnych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych, zgodnie z rozporządzeniem
o sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzeniem w zakresie operacji finansowych,
7) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z jednostek, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, bilansu skonsolidowanego oraz bilansu budżetu,
8) sporządzanie analiz wykonania budżetu Powiatu zgodnie z potrzebami,
9) przygotowywanie bieżących i okresowych informacji oraz ocen z realizacji budżetu Powiatu,
10) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załączników dotyczących:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) objaśnień,
c) przedsięwzięć.
11) dokonywanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie złożonych wniosków z Wydziałów merytorycznych Starostwa oraz jednostek budżetowych,
12) przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, sprawozdań rocznych z wykonania budżetu oraz przygotowywanie informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej pod potrzeby wynikające
z uchwał i przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Do zadań Wydziału w zakresie księgowości należy:
1) ewidencja i windykacja należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu
i Skarbu Państwa,
2) sporządzanie sprawozdawczości:
a) miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów
i wydatków Starostwa Powiatowego,
b) kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów budżetu państwa,
c) kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie funduszy PFRON,
d) pozostałej, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego w tym: bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu i bilansu skonsolidowanego,
4) prowadzenie rachunkowości organu (budżetu Powiatu) i jednostki (Starostwa Powiatowego) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) zatwierdzanie do wypłaty wszystkich dowodów księgowych dotyczących zadań, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Wydział Finansowy,
6) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
7) prowadzenie miesięcznej archiwizacji ksiąg rachunkowych,
8) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT- 7, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT,
9) prowadzenie książek druku ścisłego zarachowania dla dokumentów finansowych,
10) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz uzgadnianie jej z Wydziałem Organizacyjnym,
11) rozliczanie inwentaryzacji,
12) sporządzanie list płac wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych należności oraz list wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego
i ZFŚS,
13) naliczanie i terminowe odprowadzanie składki zdrowotnej, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
i świadczeń oraz od umów zlecenia i umów o dzieło,
14) naliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia i o dzieło, innych należności oraz od świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ZFŚS,
15) sporządzanie deklaracji podatkowej i deklaracji ZUS,
16) przesyłanie informacji lub sporządzanie deklaracji i terminowe przekazywanie wpłat na PFRON,
17) wydawanie na druku Rp – 7 zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
18) prowadzenie dokumentacji w zakresie inwestycji własnych Powiatu,
19) prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie realizacji zadań przy udziale środków z funduszy unijnych,
20) zabezpieczenie pod względem finansowym prawidłowości realizacji zawieranych umów przez Powiat i Starostwo,
21) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji opisującej zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Starachowicach,
22) archiwizowanie dokumentów finansowych budżetu powiatu,
23) prowadzenie ewidencji faktur i rachunków za roboty, zakupy i usługi oraz terminowe realizowanie przelewów,
24) angażowanie wydatków Starostwa Powiatowego,
25) prowadzenie ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdania jednostkowego – Starostwa Powiatowego oraz sprawozdania zbiorczego jednostek Powiatu,
26) rozliczania pod względem formalno – rachunkowym dotacji podmiotowych
i celowych udzielanych z budżetu powiatu.

3. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Data wprowadzenia: 2006-02-01 0919
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3885 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kasperkiewicz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrekcja
Pracownicy
Zadania
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Finansowy
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach