A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Finansowy » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Powiatu Starachowickiego przeznaczonych na potrzeby organizacji imprezy powiatowej - Zlot Pojazdów Zabytkowych '4 Legenda Stara'
» 'Modernizacja i wymiana elementów pokrycia dachu w III LO w Starachowicach'
» stacja transformatorowa
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 97/2018 z dnia 03.08.2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Finansowy

Wydział Finansowy – „FP”

1. Do zadań Wydziału w zakresie koordynacji i realizacji budżetu należy:
1) koordynacja prac w zakresie opracowania projektu budżetu,
2) nadzór nad pracami planistycznymi w zakresie opracowywania budżetu przez wydziały, jednostki organizacyjne, inspekcje i straże,
3) prowadzenie ewidencji przekazywanych środków finansowych do podległych jednostek,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawie zmian
w budżecie na podstawie otrzymanych wniosków jednostek, decyzji Wojewody lub pism z Ministerstwa Finansów,
5) wprowadzenie zmian:
a) w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
b) w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu,
c) w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
i rachunków dochodów własnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
6) przyjmowanie należnych sprawozdań z podległych jednostek i własnych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych, zgodnie z rozporządzeniem
o sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzeniem w zakresie operacji finansowych,
7) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z jednostek, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, bilansu skonsolidowanego oraz bilansu budżetu,
8) sporządzanie analiz wykonania budżetu Powiatu zgodnie z potrzebami,
9) przygotowywanie bieżących i okresowych informacji oraz ocen z realizacji budżetu Powiatu,
10) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załączników dotyczących:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) objaśnień,
c) przedsięwzięć.
11) dokonywanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie złożonych wniosków z Wydziałów merytorycznych Starostwa oraz jednostek budżetowych,
12) przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, sprawozdań rocznych z wykonania budżetu oraz przygotowywanie informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej pod potrzeby wynikające
z uchwał i przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Do zadań Wydziału w zakresie księgowości należy:
1) ewidencja i windykacja należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu
i Skarbu Państwa,
2) sporządzanie sprawozdawczości:
a) miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów
i wydatków Starostwa Powiatowego,
b) kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów budżetu państwa,
c) kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie funduszy PFRON,
d) pozostałej, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego w tym: bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu i bilansu skonsolidowanego,
4) prowadzenie rachunkowości organu (budżetu Powiatu) i jednostki (Starostwa Powiatowego) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) zatwierdzanie do wypłaty wszystkich dowodów księgowych dotyczących zadań, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Wydział Finansowy,
6) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
7) prowadzenie miesięcznej archiwizacji ksiąg rachunkowych,
8) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT- 7, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT,
9) prowadzenie książek druku ścisłego zarachowania dla dokumentów finansowych,
10) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz uzgadnianie jej z Wydziałem Organizacyjnym,
11) rozliczanie inwentaryzacji,
12) sporządzanie list płac wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych należności oraz list wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego
i ZFŚS,
13) naliczanie i terminowe odprowadzanie składki zdrowotnej, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
i świadczeń oraz od umów zlecenia i umów o dzieło,
14) naliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia i o dzieło, innych należności oraz od świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ZFŚS,
15) sporządzanie deklaracji podatkowej i deklaracji ZUS,
16) przesyłanie informacji lub sporządzanie deklaracji i terminowe przekazywanie wpłat na PFRON,
17) wydawanie na druku Rp – 7 zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
18) prowadzenie dokumentacji w zakresie inwestycji własnych Powiatu,
19) prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie realizacji zadań przy udziale środków z funduszy unijnych,
20) zabezpieczenie pod względem finansowym prawidłowości realizacji zawieranych umów przez Powiat i Starostwo,
21) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji opisującej zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Starachowicach,
22) archiwizowanie dokumentów finansowych budżetu powiatu,
23) prowadzenie ewidencji faktur i rachunków za roboty, zakupy i usługi oraz terminowe realizowanie przelewów,
24) angażowanie wydatków Starostwa Powiatowego,
25) prowadzenie ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdania jednostkowego – Starostwa Powiatowego oraz sprawozdania zbiorczego jednostek Powiatu,
26) rozliczania pod względem formalno – rachunkowym dotacji podmiotowych
i celowych udzielanych z budżetu powiatu.

3. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Data wprowadzenia: 2006-02-01 0919
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3766 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jolanta Kasperkiewicz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrekcja
Pracownicy
Zadania
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Finansowy
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach