A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Uchwała nr 135/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Starachowicki
» Zimowe utrzymanie terenów wokół Starostwa Powiatowego 2018/2019
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. Borkowskiego 4 wraz z serwisem w okresie świadczonej gwarancji
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – „BK”

1. Do zadań Wydziału w zakresie budownictwa i architektury należy:
1) udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno
–budowlanych,
2) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
3) badanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy
i wymaganiami ochrony środowiska oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
4) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5) badanie dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,
6) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę,
7) przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz wnoszenie sprzeciwu w tych sprawach,
8) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
9) zatwierdzanie projektu budowlanego odrębną decyzją lub odmowa takiego zatwierdzenia,
10) sprawdzanie projektu budowlanego z wymaganiami przepisów,
11) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
12) odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
13) odmowa wydania pozwolenia na budowę w razie niespełnienia określonych wymagań ustawowych,
14) wydawanie decyzji o odmowie zmiany lub zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
15) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę i wydawanie nowych decyzji,
16) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
17) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
18) wydawanie decyzji o wyłączeniu obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy
i wykonywania niektórych czynności przez kierownika budowy,
19) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów wymagających zgłoszenia,
20) wydawanie dziennika budowy lub montażu z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
21) rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określenie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z nich w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych w zakresie objętym porozumieniem,
22) przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego
i zgłoszenia sprzeciwu w tych sprawach,
23) udzielanie lub odmawianie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
24) przyjmowanie zawiadomienia o wstrzymaniu przez kierownika budowy robót budowlanych,
25) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu
w tych sprawach,
26) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz udzielanie pozwolenia na ich rozbiórkę,
27) żądanie danych o obiekcie budowlanym oraz dotyczących robót rozbiórkowych,
28) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz innej osoby,
29) wydawanie dziennika rozbiórki z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
30) wydawanie interesantom odpowiednich dokumentów,
31) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
32) bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
33) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów
i informacji związanych z tymi czynnościami,
34) wydawanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
35) uzgadnianie projektowanych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,
36) wnioskowanie o powołanie komisji urbanistyczno – architektonicznej,
37) kompletowanie projektów budowlanych i ich archiwizacja,
38) poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,
39) wydawanie zaświadczeń potwierdzających:
a) powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne budynków
jednorodzinnych,
b) samodzielność lokali,
c) podział budynków i ich przeznaczenie,
40) przedstawianie sprawozdań z ruchu budowlanego na terenie Powiatu,
41) członkostwo w komisji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
42) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy „Prawo Budowlane”,
43) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania przez Zarząd Powiatu postanowienia uzgadniającego decyzję o warunkach zabudowy,
44) prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,
45) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o pozwolenie na budowę,
46) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz wydanych decyzji pozwolenia na budowę do organu wyższego stopnia.

2. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:
1) ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę,
2) wydawanie postanowień o konieczności sporządzania i zakresie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
3) występowanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w otwartych rozprawach
w sprawie prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
5) nakładanie na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska odpowiednich dokumentów przy realizacji przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
6) nakładanie na wnioskodawcę w decyzji pozwolenia na budowę określonych obowiązków w celu zabezpieczenia planowanego przedsięwzięcia przed negatywnym wpływem na środowisko,
7) podawanie do publicznej wiadomości informacji o decyzjach odmowy lub pozwolenia na budowę wydanych po ponownie przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości zapoznania się
z aktami sprawy.

3. Do zadań Wydziału w zakresie przygotowania i realizacji dróg publicznych należy:
1) sprawdzenie kompletności wniosków złożonych w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
2) zawiadomienie poprzez ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o terminie i miejscu
w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,
3) sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami w tym techniczno-budowlanymi załączonego projektu budowlanego drogi,
4) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie
z trybem przepisów specustawy,
5) podawanie do publicznej wiadomości zawiadomienia o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz miejscu w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji,
6) wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi na zasadach i trybie przepisów Prawa Budowlanego.


4. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki komunalnej należy opracowanie i aktualizacja dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Powiatu Starachowickiego.
5. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.


Data wprowadzenia: 2006-02-01 0933
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7388 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrektor
Pracownicy
Zadania
Zgłoszenia budów (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego)
Ogłoszenia
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach