A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Komunikacji i Dróg » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zapytanie ofertowe na 'Remont dwóch łazienek' - powtórzenie
» Zarządzenie Nr 78/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 15.10.2019 r.
» Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 'Remont dwóch łazienek oddziału II'
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Komunikacji i Dróg – „KD”

1. Wydział zajmuje się załatwianiem spraw związanych z ewidencją pojazdów i ewidencją kierowców oraz załatwianiem spraw z związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
2. W skład Wydziału wchodzą:
1) Referat ds. Wydawania Uprawnień i Transportu,
2) Referat ds. Rejestracji Pojazdów, Stacji Kontroli Pojazdów i Zarządzania Ruchem na Drogach.

3. Do zadań Referatu ds. Wydawania Uprawnień i Transportu należy:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz wymianę i wydanie wtórników praw jazdy,
2) weryfikacja przyjętych wniosków i wydanie stosownych decyzji,
3) wysyłanie zamówień na produkcję praw jazdy,
4) odnotowywanie przyjętej przesyłki w systemie informatycznym,
5) odnotowywanie faktu odbioru dokumentu przez petenta w systemie informatycznym,
6) wykonywanie kart kierowcy,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji dla inwalidów (przyjmowanie wniosków, prowadzenie rejestru, wypisywanie i wydawanie kart parkingowych),
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
9) prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu druków międzynarodowych praw jazdy,
10) uzupełnianie komputerowej bazy danych,
11) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, co do których został orzeczony zakaz
prowadzenia pojazdów w systemie informatycznym,
12) odbieranie dokumentów wyprodukowanych przez podmioty zewnętrzne,
13) wydawanie dokumentów interesantom,
14) przyjmowanie od policji zatrzymanych i zniszczonych dokumentów,
15) prowadzenie rejestrów zatrzymanych uprawnień,
16) wypisywanie zawiadomień o wykonaniu kary dodatkowej, w postaci zatrzymania uprawnień,
17) wydawanie skierowań i zaświadczeń na egzaminy kontrolne po zatrzymaniu bądź cofnięciu uprawnień,
18) wydawanie decyzji o zatrzymaniu bądź cofnięciu uprawnień,
19) wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień, po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie,
20) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne
w przypadku nasuwających się zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
21) prowadzenie rejestrów po egzaminach negatywnych, na prawa jazdy,
22) przesyłanie na żądanie strony akt do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego celem ponownego przystąpienia do egzaminu,
23) przesyłanie akt kierowców na żądanie innych urzędów (również w systemie informatycznym),
24) przyjmowanie dowodów wpłat za wydane uprawnienia,
25) rozpatrywanie wniesionych w toku postępowań zastrzeżeń i wniosków stron,
26) rozpatrywanie wniesionych odwołań od wydanych decyzji i przekazywanie ich
do organów odwoławczych,
27) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
28) ewidencjonowanie zatrzymanych osób, w stosunku do których orzeczono zakaz kierowania pojazdami rowerowymi i zaprzęgowymi,
29) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania lub terminu ważności,
30) wpisywanie i skreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
31) wpis i skreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
32) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
33) organizowanie koordynacji rozkładów jazdy na obszarze powiatu starachowickiego oraz wzajemne porozumiewanie się z innymi organami
w przypadku, gdy dana linia komunikacyjna przebiega poza obszarem powiatu starachowickiego,
34) prowadzenie spraw związanych z określeniem sposobu i terminu ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania, koordynacji i warunków ponoszenia kosztów z tym związanych,
35) ograniczenie obowiązku przewozu w odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź
w przypadku klęski żywiołowej,
36) nakładanie na przewoźnika, obowiązku zawarcia umowy na wykonanie zadania przewozowego w przypadku klęski żywiołowej,
37) zapewnienie przewoźnikowi środków finansowych, niezbędnych do wykonania nałożonego zadania lub wskazanie podmiotu, który na podstawie umowy
z przewoźnikiem zapewni środki na wykonanie tego zadania,
38) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem cen urzędowych na usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego,
39) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
40) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
41) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne.
42) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów
o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,
43) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg
w sposób szczególny,
44) uzupełnianie bazy CEIDG o dane firm posiadających licencję i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy oraz przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców,
45) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy jak również infrastruktury z tym związanej oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców.

4. Do zadań Referatu ds. Rejestracji Pojazdów, Stacji Kontroli Pojazdów
i Zarządzania Ruchem na Drogach należy:

1) przyjmowanie wniosków o zarejestrowanie pojazdów,
2) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
3) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty
za granicę,
4) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
5) przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
6) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
7) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
8) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
9) prowadzenie rejestrów pojazdów, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wydanych tablic tymczasowych,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń i tablic badawczych,
11) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdów,
12) udzielanie informacji o zarejestrowanych pojazdach upoważnionym jednostkom,
13) wpisywanie do dowodów rejestracyjnych badań technicznych pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy,
14) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych,
15) wydawanie tablic czasowych oraz pozwoleń czasowych,
16) rozpatrywanie wniesionych w toku postępowania zastrzeżeń i wniosków stron,
17) wysyłanie zawiadomień i potwierdzeń zgodności danych do innych urzędów
o przerejestrowywanych pojazdach,
18) skreślanie pojazdów z ewidencji,
19) prowadzenie rejestrów pojazdów,
20) przyjmowanie dowodów wpłat za wydane tablice rejestracyjne, nalepki legalizacyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, pozwolenia badawcze oraz książki pojazdów,
21) wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń badawczych oraz odpowiadających im tablic rejestracyjnych,
22) wprowadzanie danych do komputerowej ewidencji pojazdów,
23) sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości pojazdów,
24) komputerowe drukowanie pozwoleń czasowych,
25) generowanie i wysyłanie miesięcznych raportów o zarejestrowanych pojazdach do Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin,
26) elektroniczne przesyłanie danych do wojewódzkiej ewidencji pojazdów,
27) prowadzenie spraw (i dokumentacji) związanych z wpisywaniem i wykreślaniem
w dowodach rejestracyjnych pojazdów - adnotacji dot. ustanowienia bądź ustania zastawów na pojazdach mechanicznych,
28) przygotowywanie przetargów na wykonywanie tablic rejestracyjnych pojazdów
i druków komunikacyjnych dla potrzeb Wydziału,
29) wpisywanie i skreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
30) przeprowadzanie kontroli Stacji Kontroli Pojazdów,
31) wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów,
32) uzupełnianie bazy CEIDG o dane przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów,
33) sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,
34) wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
35) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz kontrola oznakowania,
36) opiniowanie ustalania przebiegu dróg wojewódzkich,
37) opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych autostrady,
38) opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części na terenie Powiatu,
39) wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
40) udzielanie interesantom informacji o zakresie i trybie załatwiania spraw.

5. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.


Data wprowadzenia: 2006-02-01 0934
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5995 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrekcja
Referat ds. Wydawania Uprawnień i Transportu
Referat ds. Rejestracji Pojazdów, SKP i Zarządzania Ruchem na Drogach
Zadania
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji i Dróg
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach