A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
» sieć elektroenergetyczna 1kV oświetlenia - Rzepin Kolonia
» Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Powiatu Starachowickiego przeznaczonych na potrzeby organizacji imprezy powiatowej - Zlot Pojazdów Zabytkowych '4 Legenda Stara'
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu – „EK”

1. Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Powiatu jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe oraz w zakresie kultury fizycznej
i sportu.

2. Do zadań Wydziału w zakresie edukacji należy:
1) kształtowanie sieci i profili kształcenia w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych,
2) prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidowania powiatowych jednostek oświatowych,
3) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
4) prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowej i administracyjnej powiatowych jednostek oświatowych,
5) obsługa powiatowych jednostek oświatowych w zakresie planowania i realizacji budżetu,
6) opracowanie zbiorczego projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania,
7) opracowanie układu wykonawczego budżetu dla obsługiwanych działów,
8) sporządzanie okresowych pisemnych informacji z realizacji budżetu po stronie wydatków,
9) przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w wydatkach budżetowych,
10) naliczanie należnej dotacji dla szkół niepublicznych, przygotowywanie wniosków
i przekazywanie środków,
11) prowadzenie i aktualizacja planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych,
12) sporządzanie miesięcznych (rocznych) sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych Rb-28S,
13) przygotowywanie wniosków dotyczących przekazywania należnej subwencji szkołom i placówkom oświatowym,
14) nadzór nad realizacją wydatków budżetowych w obsługiwanych działach,
15) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
16) analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
17) współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
18) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie
o systemie oświaty,
19) współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji,
20) prowadzenie procedury uzyskiwania przez nauczycieli kontraktowych stopnia nauczyciela mianowanego,
21) kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniami,
22) kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacji na podstawie postanowień sądowych,
23) koordynowanie współpracy międzynarodowej szkół, we współpracy z Wydziałem Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu,
24) organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń o tematyce pedagogicznej i szkolnej,
25) pomoc w realizacji zajęć pozalekcyjnych,
26) dokonywanie oceny pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
27) prowadzenie spraw związanych z konkursami na kandydata na stanowisko dyrektora i powierzanie przez Zarząd stanowisk kierowniczych w oświacie,
28) opracowanie zasad wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym na organ prowadzący,
29) prowadzenie wraz z Wydziałem Organizacyjnym, spraw osobowych dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
30) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat,
31) pozyskiwanie środków finansowych i realizacja zadań Powiatu Starachowickiego związanych z wdrażaniem programów strukturalnych dla szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych,
32) koordynowanie pracami szkół ponadgimnazjalnych, które realizują projekty oraz ich rozliczanie,
33) prowadzenie planów finansowych realizowanych zadań w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
34) koordynowanie sprawozdawczości – System Informacji Oświatowej,
35) prowadzenie spraw związanych z pracami komisji ds. przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki,
36) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół
i placówek.

3. Do zadań Wydziału w zakresie kultury fizycznej i sportu należy:
1) prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją Uczniowskich Klubów Sportowych (analiza dokumentów ewidencyjnych, wydawanie decyzji, prowadzenie rejestru),
2) organizacja i nadzór nad powiatowymi eliminacjami sportu szkolnego,
3) koordynacja działalności Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,

4. Do Zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.Data wprowadzenia: 2006-02-01 0937
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3692 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrekcja
Pracownicy
Zadania
Informacja o STYPENDIACH 2008/2009
OGŁOSZENIA
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach