A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» SESJA RADY POWIATU W STARACHOWICACH PLANOWANA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 ROKU
» INFORMACJA - w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) kasa Starostwa Powiatowego w Starachowicach będzie czynna do godziny 12:00.
» wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wyrobów garmażeryjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26'.
» Protokół rozeznania cenowego na wykonanie badań lekarskich dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26'.
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu – „EK”

1. Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Powiatu jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe oraz w zakresie kultury fizycznej
i sportu.

2. Do zadań Wydziału w zakresie edukacji należy:
1) kształtowanie sieci i profili kształcenia w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych,
2) prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidowania powiatowych jednostek oświatowych,
3) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
4) prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowej i administracyjnej powiatowych jednostek oświatowych,
5) obsługa powiatowych jednostek oświatowych w zakresie planowania i realizacji budżetu,
6) opracowanie zbiorczego projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania,
7) opracowanie układu wykonawczego budżetu dla obsługiwanych działów,
8) sporządzanie okresowych pisemnych informacji z realizacji budżetu po stronie wydatków,
9) przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w wydatkach budżetowych,
10) naliczanie należnej dotacji dla szkół niepublicznych, przygotowywanie wniosków
i przekazywanie środków,
11) prowadzenie i aktualizacja planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych,
12) sporządzanie miesięcznych (rocznych) sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych Rb-28S,
13) przygotowywanie wniosków dotyczących przekazywania należnej subwencji szkołom i placówkom oświatowym,
14) nadzór nad realizacją wydatków budżetowych w obsługiwanych działach,
15) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
16) analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
17) współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
18) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie
o systemie oświaty,
19) współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji,
20) prowadzenie procedury uzyskiwania przez nauczycieli kontraktowych stopnia nauczyciela mianowanego,
21) kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniami,
22) kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacji na podstawie postanowień sądowych,
23) koordynowanie współpracy międzynarodowej szkół, we współpracy z Wydziałem Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu,
24) organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń o tematyce pedagogicznej i szkolnej,
25) pomoc w realizacji zajęć pozalekcyjnych,
26) dokonywanie oceny pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
27) prowadzenie spraw związanych z konkursami na kandydata na stanowisko dyrektora i powierzanie przez Zarząd stanowisk kierowniczych w oświacie,
28) opracowanie zasad wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym na organ prowadzący,
29) prowadzenie wraz z Wydziałem Organizacyjnym, spraw osobowych dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
30) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat,
31) pozyskiwanie środków finansowych i realizacja zadań Powiatu Starachowickiego związanych z wdrażaniem programów strukturalnych dla szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych,
32) koordynowanie pracami szkół ponadgimnazjalnych, które realizują projekty oraz ich rozliczanie,
33) prowadzenie planów finansowych realizowanych zadań w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
34) koordynowanie sprawozdawczości – System Informacji Oświatowej,
35) prowadzenie spraw związanych z pracami komisji ds. przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki,
36) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół
i placówek.

3. Do zadań Wydziału w zakresie kultury fizycznej i sportu należy:
1) prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją Uczniowskich Klubów Sportowych (analiza dokumentów ewidencyjnych, wydawanie decyzji, prowadzenie rejestru),
2) organizacja i nadzór nad powiatowymi eliminacjami sportu szkolnego,
3) koordynacja działalności Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,

4. Do Zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.Data wprowadzenia: 2006-02-01 0937
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3784 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrekcja
Pracownicy
Zadania
Informacja o STYPENDIACH 2008/2009
OGŁOSZENIA
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach