A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Zespół ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o spełnieniu wymogów formalnych kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
» Uchwała nr 114/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2019 r.
» Gmina Starachowice
» Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach
» Izabela Linek - oświadczenie majątkowe.
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Zespół ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego

Zespół ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego – „ZK”

1. Do zadań Zespołu ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego, w zakresie powszechnego obowiązku obrony oraz spraw obronnych należy:
1) planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem
i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i funkcjonowania powiatu w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
2) planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania obroną powiatu oraz realizacja przedsięwzięć związanych z jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń i w czasie wojny,
3) prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, w tym związanych z doręczaniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
4) planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza /HNS/ w tym prowadzenie dokumentacji punktu kontaktowego HNS i bazy danych na potrzeby HNS,
5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystywaniem służby zdrowia na potrzeby obronne, w tym sporządzanie i aktualizowanie planów rozwinięcia i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem rejestracji
i kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie
z właściwym WKU,
7) współpraca z komórką kadrową w zakresie spraw związanych
z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
8) realizacja świadczeń wynikających ze szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin,
9) sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie
z organem nadrzędnym oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organ, a także przez organy nadrzędne,
10) opracowywanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawianie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW oraz uczestniczenie w prowadzonych grach i ćwiczeniach obronnych,
11) dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu realizacji zadań obronnych
w powiecie, opracowywanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

2. Do zadań Zespołu ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego w zakresie obrony cywilnej należy:
1) wykonywanie sprawozdań zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Województwa,
2) pracowanie planu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
3) sporządzanie sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu OC,
4) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej,
5) organizowanie i udział w treningach i ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej,
6) udział w kontroli działalności z zakresu Obrony Cywilnej w gminach,
7) kontrola bazy magazynowej i jej wyposażenia w gminach,
8) udział w zabezpieczeniu dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej
i ważnej dokumentacji o charakterze archiwalnym.

3. Do zadań Zespołu ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego należy:
1) uczestnictwo w kierowaniu zorganizowaną akcją społeczną na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową na terenie powiatu,
2) koordynacja zorganizowanej akcji społecznej odbywającej się na obszarze gmin znajdujących się na terenie powiatu,
3) opracowywanie, koordynowanie i monitorowanie wspólnych programów dotyczących bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego,
4) określanie przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego zadań krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrola wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska, kierowanie tym systemem,
5) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
6) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze Powiatu,
7) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji, staży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu,
8) organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu,
9) organizowanie pracy i obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
10) koordynacja, opracowanie i aktualizacja „Powiatowego Rocznego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych”,
11) opracowywanie, koordynowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią”,
12) opracowanie i aktualizacja „Powiatowego Planu Zarzadzania Kryzysowego”,
13) opracowanie i aktualizacja „Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”,
14) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzenia poszukiwań
i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej, na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

4. Ponadto do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie, wdrażanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli we współpracy ze strażami, inspekcjami, służbami i innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu,
2) obsługa administracyjna i organizacyjna działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

5. Do zadań Zespołu należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.
Data wprowadzenia: 2006-02-01 0944
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4276 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Kierownik
Pracownicy
Zadania
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Zespół ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach