A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» PGE Dystrybucja SA w Lublinie Oddział Skarżysko Kamienna
» Protokół rozeznania cenowego na usługi elektryczne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 10/2019 z dnia 16.01.2019 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 9/2019 z dnia 15.01.2019 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 8/2019 z dnia 15.01.2019 r.
 • Starostwo
 • Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

  Starachowice, dnia 09.05.2017 r.
  GNOŚ.6820.1.2017

  DECYZJA

  Na podstawie art. 1, 2 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

  orzekam

  uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Starachowicach, oznaczoną
  w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obręb 0003 jako działki: 1281/1
  o pow. 0,3351 ha, 1281/2 o pow. 0,1127 ha i 1281/4 o pow. 0,1800 ha

  UZASADNIENIE

  Prezydent Miasta Starachowice wnioskiem z dnia 15.03.2017 r., znak: APG.6825.20.2016.DG zwrócił się do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów
  i budynków miasta Starachowice obręb 0003 jako działki: 1281/1 o pow. 0,3351 ha, 1281/2
  o pow. 0,1127 ha i 1281/4 o pow. 0,1800 ha.
  Zgodnie z art. 8 ust. 1 starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości,
  o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
  Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygniecie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
  W ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obręb 0003 ujawniono działki
  nr 1281/1 o pow. 0,3351 ha i 1281/2 o pow. 0,1127 ha, do których jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa bez podania podstawy prawnej oraz działkę nr 1281/4 o pow. 0,1800 ha, której jako władający wpisany jest Skarb Państwa, użytkownik Gmina Starachowice. Brak jest informacji o prowadzeniu dla opisanych wyżej działek księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
  W operacie z założenia ewidencji gruntów tom XII w obrębie III figurują działki: nr 42
  i nr 43 - ark. 82, nr 56 - ark. 81 i nr 37 – ark. 76, stanowiące użytek drogowy. Jako władającego wpisano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach.
  Działkom tym odpowiadają aktualnie działki 1281/1, 1281/2 i 1281/4, stanowiące drogę
  – ulicę Smugową. Działce nr 1281/1 o pow. 0,3351 ha odpowiadają działki nr 42 i nr 43
  o łącznej pow. 0,3173 ha, działce nr 1281/2 o pow. 0,1127 ha odpowiada działka nr 56 o pow. 0,1098 ha, natomiast działce nr 1281/4 o pow. 0,1800 ha odpowiada działka nr 37 o pow.
  0,1954 ha. Zmiana numeracji i powierzchni działek nastąpiła w wyniku modernizacji ewidencji gruntów.
  Ulica Smugowa zaliczona została do kategorii dróg publicznych gminnych Uchwałą
  Nr VIII/9/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Starachowice do kategorii dróg publicznych gminnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 235, poz. 3093
  z dnia 4 listopada 2008 r.
  Bezspornym jest, iż przedmiotowa nieruchomość stanowiła drogę, która zawsze miała charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale była do użytku wszystkich.
  W dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy nie została zaliczona do wspólnot gruntowych.
  Wobec powyższego, należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obręb 0003 jako działki: 1281/1 o pow. 0,3351 ha, 1281/2 o pow. 0,1127 ha i 1281/4 o pow. 0,1800 ha za mienie gromadzkie, jako mające charakter użyteczności publicznej przed 1963 r., użytkowanej wspólnie przez mieszkańców.
  Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.

  Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji decyzji.

  POUCZENIE

  Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego
  w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia.


  Z up. Starosty
  Dyrektor Wydziału Nieruchomości,
  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  mgr inż. Elżbieta Kita

  Otrzymują:
  1. Prezydent Miasta Starachowice
  2. Urząd Miejski w Starachowicach (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz zamieszczenia na BIP Gminy Starachowice)
  3. aa. x3 KK


  Data wprowadzenia: 2017-05-10 1130
  Data upublicznienia: 2017-05-10
  Art. czytany: 978 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Klepacz
  Rejestr zmian:
  2017-05-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Katarzyna Klepacz
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach