A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dotacje celowe z budżetu Powiatu Starachowickiego przekazane w 2018 r.
» Wydatki
» Środki wykorzystane w 2018 r. przez Powiat Starachowicki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
» Kwoty dotacji otrzymanych przez Powiat Starachowicki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.
» Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
 • Starostwo
 • Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Decyzja Starosty Starachowickiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

  Starachowice, dnia 12.03.2019 r.
  STAROSTA STARACHOWICKI
  GNOŚ.6820.3.2019

  DECYZJA

  Na podstawie art. 1, 2 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

  orzekam

  uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Starachowicach, oznaczoną
  w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice obręb 0003 jako działki: nr 676
  o pow. 0,1809 ha, nr 813 o pow. 0,0270 ha, nr 965/5 o pow. 0,4141 ha i nr 965/13 o pow. 0,1932 ha

  UZASADNIENIE

  Prezydent Miasta Starachowice wnioskiem z dnia 28.01.2019 r., znak: APG.6825.24.2017.DG zwrócił się do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów
  i budynków m. Starachowice obręb 0003 jako działki: nr 676 o pow. 0,1809 ha, nr 813 o pow. 0,0270 ha, nr 965/5 o pow. 0,4141 ha i nr 965/13 o pow. 0,1932 ha. Do wniosku załączono m.in. zaświadczenie, w którym Prezydent Miasta Starachowice stwierdza, na podstawie zeznań świadków, że ww. nieruchomość przed dniem 5 lipca 1963 r. stanowiła drogę ogólnodostępną i była wykorzystywana nie tylko przez mieszkańców i społeczność lokalną, ale była do użytku wszystkich – miała zatem charakter publiczny.
  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
  Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
  W ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice obręb 0003 ujawniono działki:
  nr 676 o pow. 0,1809 ha, nr 813 o pow. 0,0270 ha, nr 965/5 o pow. 0,4141 ha i nr 965/13
  o pow. 0,1932 ha, stanowiące użytek drogowy, do których jako władający samoistnie, wpisany jest Skarb Państwa, użytkownik Gmina Starachowice – bez podania podstawy prawnej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla opisanej wyżej działki księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
  W operacie z założenia ewidencji gruntów dla obrębu III przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerami: 88/66-144.124, 84/66-144.124, 83/66-144.124 i 75/66-144.124 figurują działki drogowe: nr 54 – ark 88, nr 335, 36, 37 i 55
  – ark. 84, nr 10 – ark. 83 oraz nr 85 – ark. 75. Jako władającego wpisano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach.
  Aktualna działka nr 676 o pow. 0,1809 ha odpowiada pierwotnej działce nr 54 o pow. 0,1806 ha, działka nr 813 o pow. 0,0270 ha odpowiada dawnej działce nr 55 o pow.
  0,0223 ha, działka nr 965/5 o pow. 0,4141 ha odpowiada działkom nr: 35, 36, 37 i 107
  o łącznej pow. 0,4097 ha, natomiast działka nr 965/13 o pow. 0,1931 ha odpowiada części dawnej działki nr 85 o pow. 0,2129 ha. Aktualne działki nr 676, 813, 965/5 i 965/13 stanowią drogę publiczną – ulicę Łączną. Zmiana numeracji i powierzchni nastąpiła w wyniku modernizacji ewidencji gruntów m. Starachowice.
  Ulica Łączna zaliczona została do kategorii dróg publicznych gminnych zgodnie
  z Uchwałą Nr XX/211/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 25 maja 1987 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego Nr 12, poz. 149 z dnia 20 czerwca 1987 r., a także
  z późniejszą Uchwałą Nr VIII/9/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 5 września
  2008 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Starachowice do kategorii dróg publicznych gminnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 235, poz. 3003 z dnia 14 listopada 2008 r.
  Bezspornym jest, iż przedmiotowa nieruchomość stanowiła drogę, która zawsze miała charakter publiczny, ogólnodostępny i służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale była do użytku wszystkich.
  W dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy nie została zaliczona do wspólnot gruntowych.
  Wobec powyższego, należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice obręb 0003 jako działki: nr 676 o pow. 0,1809 ha, nr 813 o pow. 0,0270 ha, nr 965/5 o pow. 0,4141 ha
  i nr 965/13 o pow. 0,1932 ha, za mienie gromadzkie, jako mającej charakter użyteczności publicznej przed 1963 r., użytkowanej wspólnie przez mieszkańców.
  Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.

  Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji decyzji.

  POUCZENIE

  Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie
  14 dni, od daty jej doręczenia.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Starachowickiego, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia Staroście Starachowickiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.

  Z up. Starosty
  Dyrektor Wydziału Nieruchomości
  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  mgr inż. Elżbieta Kita


  Otrzymują:
  1. Prezydent Miasta Starachowice
  2. Urząd Miejski w Starachowicach (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres
  14 dni i zamieszczenia w BIP)
  3. aa. x2


  Data wprowadzenia: 2019-03-13 0830
  Data upublicznienia: 2019-03-13
  Art. czytany: 77 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Klepacz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach