A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów.
» informacja o wszczęciu postępowania
» Gmina Pawłów
» Zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 22.07.2019 r.
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, Starachowice, dz. 260/2
 • Starostwo
 • Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Decyzja Starosty Starachowickiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

  Starachowice, dnia 10.06.2019 r.
  STAROSTA STARACHOWICKI
  GNOŚ.6820.8.2019  DECYZJA

  Na podstawie art. 1, 2 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

  orzekam

  uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Dziurów gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków gminy Brody obręb 0005 jako działka nr 247/4 o pow. 0,5200 ha

  UZASADNIENIE

  Wójt Gminy Brody wnioskiem z dnia 11.04.2019 r., znak: PB.6873.3.2019 zwrócił się do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej
  w gminie Brody w miejscowości Dziurów (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów
  i budynków jako działka nr 247/4 o pow. 0,52 ha. Do wniosku załączono m.in. zaświadczenie, w którym Wójt Gminy Brody stwierdza, na podstawie zeznań świadków, że ww. nieruchomość przed dniem 5 lipca 1963 r. była położona w ciągu ogólnodostępnej drogi wewnętrznej i była wykorzystywana przez mieszkańców wsi jako droga dojazdowa do pól.
  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
  Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
  W ewidencji gruntów i budynków obręb 0005 Dziurów ujawniono działkę nr 247/4
  o pow. 0,5200 ha, stanowiącą użytek drogowy, do której jako właściciela wpisano Skarb Państwa, trwały zarząd jest Urząd Gminy w Brodach Drogi Gospodarcze – bez podania podstawy prawnej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla opisanej wyżej działki księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
  W operacie z założenia ewidencji gruntów dla gromady Kuczów obręb Dziurów przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 28.03.1969 r. pod numerem 224/12/228/69 figurują działki drogowe nr 247 o pow. 0,4500 ha i nr 246 o pow. 0,4000 ha. Jako władającego wpisano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Starachowicach. Aktualna działka nr 247/4 stanowi część dawnych działek nr 246 i 247.
  Zmiana numeracji i powierzchni działki nastąpiła w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów.
  Bezspornym jest, iż przedmiotowa nieruchomość stanowiła drogę, która zawsze miała charakter publiczny, ogólnodostępny i służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale była do użytku wszystkich.
  W dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomość ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy nie została zaliczona do wspólnot gruntowych.
  Wobec powyższego, należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0005 Dziurów jako działka nr 247/4 o pow. 0,5200 ha, za mienie gromadzkie, jako mającej charakter użyteczności publicznej przed 1963 r., użytkowanej wspólnie przez mieszkańców.
  Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.

  Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji decyzji.

  POUCZENIE

  Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie
  14 dni, od daty jej doręczenia.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Starachowickiego, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia Staroście Starachowickiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.


  Z up. Starosty
  Dyrektor Wydziału Nieruchomości
  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  mgr inż. Elżbieta Kita
  Otrzymują:
  1. Wójt Gminy Brody
  2. Urząd Gminy Brody (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
  i zamieszczenia w BIP)
  3. Sołtys wsi Dziurów (celem podania do publicznej wiadomości)
  4. aa. x2
  Data wprowadzenia: 2019-06-12 1346
  Data upublicznienia: 2019-06-12
  Art. czytany: 63 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Klepacz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach