A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
» Magdalena Zawadzka - oświadczenie majątkowe.
» Ewa Bzinkowska - oświadczenie majątkowe.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
» Gmina Starachowice
 • Rada Powiatu
 • II KADENCJA
 • Interpelacje i zapytania Radnych
 • INTERPELACJE I ZAPYTANIA ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD XXXV SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 17 MARCA 2005 ROKU.

  W dniu 17 marca 2005 roku na XXXV sesji Rady Powiatu w Starachowicach w ramach punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań głos zabrali :

   Radny Jan Wzorek zapytał czy Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ma zabezpieczone wystarczające środki na wykonanie remontów na drogach po okresie zimowym? Radny podkreślił, że końcówka zimy dostarczyła szeregu nieprzewidzianych zadań, z którymi ZDP musiał się zmagać. W ocenie Radnego Jana Wzorka Zarząd Dróg Powiatowych bardzo dobrze wywiązał się z tych zadań, gdyż utrzymał przejezdność dróg pomimo niesprzyjających warunków.

   Radny Sławomir Rymarczyk zapytał jaki jest aktualny stan prawny punktu konsultacyjnego- Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomiczej- w Łodzi, który znajduje się w Starachowicach? Ponadto Radny poprosił o pisemne skomentowanie komunikatu internetowego, dotyczącego w/w placówki.

   Radny Andrzej Sendecki zapytał czy Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie: „ustalenia istotnych, dla wspólnoty samorządowej, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego”? Przytoczył przy tym zapisy art. 4 pkt. 15, art. 12 pkt. 9b, art. 38a ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, z których zdaniem radnego wynika konieczność podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o diagnozowaniu, przewidywaniu, zapobieganiu i łagodzeniu zagrożeń bezpieczeństwa.

   Radny Cezary Berak przypomniał, iż od ponad roku nie uzyskał ostatecznych odpowiedzi na następujące pytania :

  1. Czy jest opracowany sposób, który pomoże osobom głuchym i niemym przy powiadomieniu pogotowia ratunkowego w nagłych przypadkach?.

  2. Czy Zarząd Powiatu planuje wykorzystać parkingi przy PZOZ wybudowane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”?

  W związku z powyższymi pytaniami Radny Cezary Berak zaproponował, aby :

  3. Osobom głuchym i niemym zakpić telefony komórkowe np. w sieci IDEA za 1 zł, wtedy osoby te mogłyby za pomocą sms-a komunikować się z pogotowiem ratunkowym. Zdaniem Radnego jest to jeden z najprostszych sposobów, dlatego też zasadnym byłoby, aby Zarząd Powiatu wziął takie rozwiązanie pod uwagę.

  4. Sprzedać parking znajdujący się przy Prywatnym Ośrodku Medycyny Pracy, z którego w tej chwili Powiat nie czerpie żadnych zysków.

  Ponadto Radny zapytał czy:

  5. Powiat starachowicki jest zabezpieczony przed nadchodzącą odwilżą?

  6. Zarząd Powiatu planuje zabezpieczyć środki w budżecie Powiatu na rok przyszły na odprawy dla nauczycieli? Z wypowiedzi Radnego wynikało, że na dzień dzisiejszy nauczyciele, którzy mają 30 lat pracy w tym 20 lat pracy czynnej mogą odejść na pełną emeryturę. W 2006 roku kończy się ten przywilej i jeżeli osoby uprawnione nie skorzystają z tego przywileju, to panie będą musiały pracować do 60 lat, a panowie do 65. Radny podkreślił, iż z posiadanych przez niego informacji wynika, że na dzień dzisiejszy z wyżej wymienionego przywileju może skorzystać około 60 nauczycieli. W związku z powyższym Radny zapytał jak Zarząd Powiatu widzi uzupełnienie kadry nauczycielskiej po odejściu w/w grupy nauczycieli?

   Radna Joanna Potrzeszcz zapytała czy istnieje możliwość umieszczenia zapytań i interpelacji radnych oraz odpowiedzi na nie, na stronie internetowej BIP Powiatu starachowickiego? W przypadku istnienia takiej możliwości Radna zwróciła się z prośbą o rozważenie powyższej propozycji.

  W trakcie obrad sesji, w ramach punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odpowiedzi udzielili:

  1. Na pytanie radnego Jana Wzorka- Starosta Starachowicki Andrzej Maciąg i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych- Leszek Śmigas.

  2. Na pytanie radnego Sławomira Rymarczyka- Członek Zarządu Powiatu- Krzysztof Pecelt.

  3. Na pytanie radnego Andrzeja Sendeckiego- Starosta Starachowicki- Andrzej Maciąg, który poinformował, że w miesiącu sierpniu 2003 roku Rada Powiatu uchwaliła „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003-2005”. Radny Andrzej Sendecki stwierdził, że jeżeli otrzyma kopię tej uchwały to można będzie uznać, że otrzymał odpowiedź na swoje pytanie na piśmie. (Kserokopię uchwały przekazano radnemu podczas obrad XXXV sesji).

  4. Na pytania i interpelacje radnego Cezarego Beraka:
  1) i 3) – Starosta Starachowicki- Andrzej Maciąg i Członek Zarządu Powiatu- Dariusz Dąbrowski,
  2) i 4) – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego- Zygmunt Bernaciak,
  5) – Starosta Starachowicki- Andrzej Maciąg i Wicestarosta- Marian Mróz,
  6) – Członek Zarządu Powiatu- Krzysztof Pecelt.
  5. Na pytanie radnej Joanny Potrzeszcz- Sekretarz Powiatu- Maria Kupiecka- Jagiełło.

  Poniżej udzielone odpowiedzi:

   Starosta Andrzej Maciąg odpowiadając na pytanie Radnego Jana Wzorka „czy Zarząd Dróg Powiatowych ma zabezpieczone wystarczające środki na wykonanie remontów na drogach po okresie zimowym' stwierdził, iż Zarząd Powiatu zakładał oszczędności, jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, gdyż początek zimy był bardzo łagodny jednak ostatnie tygodnie sprawiły, że spore koszty Zarząd Dróg Powiatowych z tego tytułu musiał ponieść, to oznacza, że mniejsze środki pozostaną na tzw. letnie utrzymanie dróg. W tym miejscu Starosta zaznaczył, że szczegółowo na to pytanie odpowie Dyrektor ZDP Leszek Śmigas przedstawiając koszty, jakie zostały poniesione na zimowe utrzymanie dróg oraz informację o przetargu jaki został rozstrzygnięty na remonty cząstkowe na drogach. Na zakończenie swojej wypowiedzi w tym temacie Starosta zaznaczył, że ZDP jest przygotowany do remontów, jeśli chodzi o uszkodzenia zimowe na drogach. Zadania inwestycyjne nie są zagrożone. Odnosząc się do pytania Radnego Andrzeja Sendeckiego poinformował, iż Powiat starachowicki posiada „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003 -2005', który to został uchwalony przez Radę Powiatu w miesiącu sierpniu 2003 roku. Stwierdził również, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach monitoruje realizację tego programu. Jak podkreślił Starosta jest to Program otwarły, mogą być zgłaszane do niego uwagi i wnioski, wtedy będzie to wymagało zmiany uchwały w przedmiotowej kwestii. Starosta w toku dalszej wypowiedzi odpowiadając na pytanie Radnego Cezarego Beraka dotyczące parkingu przy Szpitalu poinformował, iż został ogłoszony przetarg na dzierżawę parkingu, a szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Zygmunt Bernaciak. Odnosząc się do propozycji Radnego dotyczącej zakupu telefonów komórkowych dla osób głuchych i niemych stwierdził, iż Zarząd Powiatu rozważy powyższą propozycję, czy jest ona realna do sfinalizowania i czy nie zostanie naruszone prawo. Odpowiadając na pytanie dotyczące zabezpieczenia przed nadchodząca odwilżą Starosta poinformował, że szczegółowej informacji udzieli w tym zakresie Wicestarosta Marian Mróz, który jest Przewodniczącym Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego informując jednocześnie, że Powiat podpisał stosowne porozumienia z sąsiednimi powiatami. Jak powiedział Starosta jest również po rozmowie ze starostą skarżyskim, której to efektem będzie stworzenie w tamtych zbiornikach odpowiedniej rezerwy na wypadek gwałtownego topnienia śniegu, aby nie powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego kiedy nastąpiło gwałtowne ocieplenie, a w tamtych zbiornikach określonej rezerwy nie było, a wręcz odwrotnie zaczęto spuszczać gwałtownie wodę i to stwarzało zagrożenie dla Powiatu starachowickiego. Zdaniem Starosty w rb. taka sytuacja zdarzyć się nie powinna.

   Sekretarz Powiatu Maria Kupiecka Jagiełło odnosząc się do propozycji Radnej Joanny Potrzeszcz dotyczącej zamieszczenia interpelacji radnych i odpowiedzi na nie na stronie BIP Powiatu starachowickiego stwierdziła, iż nie widzi przeszkód, aby wniosek radnej mógł zostać zrealizowany, gdyż obrady rady są jawne więc wszystko co dzieje się podczas sesji jest również jawne.

   Dyrektor ZDP Leszek Śmigas odnosząc się do pytania Radnego Jana Wzorka poinformował, że w chwili obecnej na zimowe utrzymanie dróg w całym sezonie czyli od listopada ubiegłego roku wykorzystano 460.000 zł i jest to kwota mniej więcej na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Rozkład tej kwoty przedstawia się następująco. W roku 2004 do 31 grudnia 130.000 tyś., w miesiącach styczeń, luty rb. 230.000 zł., 14 dni marca br. 104.000 zł. Natomiast odnośnie remontów Dyrektor ZDP poinformował, iż został już rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe czyli na tzw. uzupełnianie ubytków, które pojawiają się po okresie zimowym w nawierzchniach, a jak podkreślił dyrektor jest' ich bardzo dużo. Umowy z wykonawcami są już podpisane, planuje się wykonanie około 300 m2 remontu, na ogólną wartość około 200 tyś. zł. Jak podkreślił dyrektor praktycznie już można by przystąpić do wykonywania remontów, niemniej jednak warunki, które panują na drogach tj. bardzo duża ilość śniegu i wody uniemożliwia przystąpienie do tych prac. Dlatego te najgorsze ubytki uzupełniane są masą na zimno, natomiast do generalnych remontów ZDP przystąpi jak ustabilizują się warunki atmosferyczne. Natomiast jeżeli chodzi o inne zadania remontowe Dyrektor stwierdził, iż można zakres zadań remontowych rozszerzyć - oprócz tych, o których mówił Starosta, że nie są zagrożone - jeżeli będą oszczędności w przetargach lub jeżeli pojawią się dodatkowe środki i zostaną przeznaczone na drogi.

   Członek Zarządu Krzysztof Pecelt odnosząc się do kwestii poruszonej przez Radnego Sławomira Rymarczyka dotyczącej aktualnego stanu prawnego punktu konsultacyjnego - Wyższej Szkoły Humanistyczne - Ekonomicznej w Łodzi -który znajduje się w Starachowicach stwierdził, iż temat jest mu znany min. również z internatu. Jak podkreślił rozmówca wiadomym jest, że w/w uczelnia ma możliwość prowadzenia zajęć i egzaminów tylko w macierzystej bazie, ale formalnie umowa podpisana pomiędzy ZSZ nr 3 a w/w uczelnią dotyczy tylko i wyłącznie punktu informacyjno - rekrutacyjno - konsultacyjnego. Członek Zarządu zaznaczył, że nie posiada informacji o tym, aby jakieś inne formy zajęć były tam prowadzone. Należy sobie również zdać sprawę, że jest to odpowiedzialność uczelni podejmując określone kroki, musi się liczyć nawet z odebraniem koncesji działalności. W tym miejscu rozmówca stwierdził, iż w /w sprawie udzieli szczegółowej pisemnej odpowiedzi. Odnosząc się do kwestii poruszonej przez Radnego Cezarego Beraka dotyczącej odejścia nauczycieli na emerytury stwierdził, iż jest to bardzo złożona kwestia, gdyż odejście nauczyciela na emeryturę z przywileju tj. z art.20 Karty Nauczyciela przy tej bardzo drogiej odprawie 6 i 3 miesięcy, kwoty mogą wynosić od 17 do 20 tyś. przy dyplomowanym nauczycielu w zależności od stażu. Na dzień dzisiejszy zgodnie z prośbą Ministra Edukacji jak i również kuratora, przeprowadzono rozeznanie dotyczące ewentualnych odejść nauczycieli w 2006 roku. Z uzyskanych informacji wynika, że zadeklarowało się 56 nauczycieli, cyt. „Gdyby wszyscy odchodzili z tą bardzo wysoką odprawą 6 miesięcy i 3 to muszą spełnić pewny warunek, a mianowicie że dla nich nie będzie pracy. Trudno powiedzieć, że nie będzie dla nich pracy, jeżeli nauczyciel otrzymałby informacje w miesiącu marcu, że w przyszłym roku szkolnym może mieć niepełny wymiar godzin wtedy jest ta sytuacja, że może skorzystać z tych dwóch artykułów 20 i 88 Karty Nauczyciela. Rozmowy prowadzone są z w/w grupą nauczycielami, aby w tym roku podjęli decyzję odejścia na emeryturę pod warunkiem, że będą mieli kilka godzin w roku przyszłym. Jeżeli kilka godzin w przyszłym roku emeryt tegoroczny by miał to wygasa umowa i odchodzi. W roku bieżącym zabezpieczono rezerwę na odprawy dla odchodzących na emerytury nauczycieli w wysokości 290.000 zł. Jest to duża kwota i powinna zabezpieczyć na poziomie 15- 20 osób już w rb. Jak podkreślił Członek Zarządu Powiat nie otrzyma żadnych środków na wyżej wymienione zadanie, gdyż jest informacja, że te rezerwy, które były do tej pory refundowane już nie będą refundowane z 1% rezerwy Ministerstwa Edukacji, która została pomniejszona do 0,6 %. Dlatego też należy się spodziewać, że to musi zostać pokryte z budżetu Powiatu czyli subwencji, a to by spowodowało uszczuplenie możliwości finansowania i działalności szkół. Odnosząc się do kwestii uzupełnienia kadry za tych nauczycieli, którzy będą odchodzili rozmówca poinformował, iż w roku bieżącym w LO II - 11 klas maturalnych wychodzi, a wchodzi na to miejsce w nowym roku tylko 8, czyli jest to o trzy oddziały mniej, a trzy oddziały to 2,5 etatu na 1,75 etatu. Członek Zarządu'podkreślił, iż może być tylko problem w takim wypadku jeżeli zbieg okoliczności spowoduje, że z danej szkoły odchodzi trzech matematyków i nie zostanie żaden. Wtedy należy poszukać nowego nauczyciela.

   Dyrektor Zygmunt Bernaciak - odpowiadając na interpelację radnego Cezarego Beraka dotycząca wykorzystania parkingu przy PZOZ poinformował, że decyzja ogłoszenia o przetargu na wydzierżawienie parkingu usytuowanych na terenie inwestycji budowy szpitala, a dokładnie przy granicy z nieruchomością PERFOPOLU zostało przez Zarząd Powiatu podjęte w dniu 08 marca br. Jest to ogłoszenie o przetargu ofertowym, termin przetargu ustalony jest na 30 dni od daty ogłoszenia, ogłoszenie okazało się w prasie, na stronie internetowej Powiatu starachowickiego oraz rozwieszone na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

  Po udzielonych odpowiedziach głos zabrali :

   Radny Andrzej Sendecki stwierdził, że jeżeli otrzyma kopię „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003 -2005* to uzna, że otrzymał pisemną odpowiedź na pytanie. ( Kserokopię uchwały przekazano Radnemu podczas obrad XXXV sesji). Ponadto Radny odnosząc się do interpelacji Radnej Joanny Potrzeszcz dotyczącej możliwości umieszczania interpelacji radnych i odpowiedzi na nie na stronie BIP Powiatu starachowickiego stwierdził, iż obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest publikowanie na stronach internetowych BIP protokołów z sesji, a w protokołach tych są również interpelacje zgłaszane przez radnych. Ponadto jak powiedział Radny jest moduł Rejestry - Archiwa -Ewidencje, w którym wymienia się informacje nie, publikuje się ich treści np. interpelacji, ani odpowiedzi, tylko pisze się gdzie znajduje się rejestr i miejsce w urzędzie, do którego można przyjść i zapoznać się z tymi dokumentami. Jak podkreślił, radny BIP nie jest tak rozbudowany żeby wszystko co się tworzy w jakimkolwiek urzędzie na piśmie musi znaleźć się na tej stronie internetowej.

   Wicestarosta Marian Mróz odpowiadając na pytanie czy Powiat jest zabezpieczony przed odwilżą poinformował, że w przedmiotowym zakresie jest stały kontakt z gminami Powiatu, a w dniu 16 marca br. na spotkaniu z Komendantem Powiatowym PSP - komendant tej jednostki stwierdził, iż wszystko jest w porządku jeżeli chodzi o stan wody na terenie Powiatu starachowickiego, a to Rzeka Kamienna podniosła się o 2 cm. Niemniej jednak jak zaznaczył Wicestarosta należy się spodziewać, że jak co roku łąki w Wąchocku będą zalane,

   Członek Zarządu Dariusz Dąbrowski odpowiadając na interpelację Radnego Cezarego Beraka dotyczącą barier w komunikowaniu się osób, które chcą powiadomić odpowiednie służby szczególnie pogotowie ratunkowe, straż i policję poinformował, że Powiat realizując żądania dotyczące wydatkowania środków PFRON cały czas udostępnia środki na likwidację tychże barier w komunikowaniu się i wszyscy chętni, którzy tego rodzaju wnioski złożyli zostali zabezpieczeni, czyli otrzymali pomoc ze strony Powiatu. Jak podkreślił Członek Zarządu chętnych ze strony osób głuchych było niewiele. Odnosząc się do propozycji zakupu telefonów komórkowych stwierdził, iż nie widzi przeszkód, bariera natomiast istnieje po stronie służb które powinny sms-y odbierać. W tym przypadku nie można działać środkami PFRON, gdyż służby te powinny występować do PFRON -u szczebla wojewódzkiego i wyższego. Z toku dalszej wypowiedzi wynikało, że pilotażowy program w tym zakresie został wdrożony dwa miesiące temu i prawdopodobnie zwłaszcza pogotowie ratunkowe rozszerzy je na pozostałe jednostki w województwie i tym samym umożliwi głuchym z terenu Powiatu starachowickiego, skorzystanie ze środków, które są w dyspozycji Powiatu.

   Wiceprzewodniczący Rady Marek Roguski ponowił interpelację dotyczącą ujęcia w planach inwestycyjnych Zarządu dróg Powiatowych w Starachowicach na najbliższe lata kwestię modernizacji ul. Piłsudskiego w Starachowicach. Jak podkreślił radny droga ta jest w fatalnym stanie są bardzo duże pęknięcia i dziury, które uniemożliwiają prawidłowe poruszanie się po tej drodze. Zdaniem Radnego załatanie dziur też nie rozwiąże problemu, powodując tylko chwilowe poprawienie sytuacji.

   Radny Cezary Berak nawiązując do swojej wcześniejszej interpelacji dotyczącej parkingu przy PZOZ zawnioskowal, aby Zarząd Powiatu oraz dyrekcja PZOZ podjęli natychmiastowe działania zmierzające do przymuszenia kierowców parkujących obecnie na terenach zielonych przyległych do szpitala w Starachowicach do parkowania na pustym parkingu będącym własnością Powiatu i znajdującym się obok szpitala.


  Data wprowadzenia: 2006-01-06 1310
  Data upublicznienia: 2006-01-06
  Art. czytany: 2291 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Seweryn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach