A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
» Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
» Magdalena Zawadzka - oświadczenie majątkowe.
» Ewa Bzinkowska - oświadczenie majątkowe.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Rada Powiatu
 • II KADENCJA
 • Interpelacje i zapytania Radnych
 • INTERPELACJE I ZAPYTANIA ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD XXXVII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 28 KWIETNIA 2005 ROKU.

  W dniu 28 kwietnia 2005 roku podczas obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Starachowicach w ramach punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań radnych głos zabrali:

  1. Radna Krystyna Król poinformowała, że w dniu 26 kwietnia uczestniczyła w wiejskim spotkaniu w miejscowości Gadka oraz 27 kwietnia br. brała udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy w Mircu. W związku z uwagami i wnioskami mieszkańców Gadki zgłoszonymi na zebraniu oraz zapytaniami Radnych Rady Gminy w Mircu, zgłoszonymi podczas obrad sesji, radna poprosiła o wyjaśnienie następujących kwestii:
  a)kiedy zostaną usunięte usterki na nowowybudowanej drodze powiatowej Mirzec- Skarżysko w miejscowości Gadka?
  b)kiedy zostaną oznakowane granice miejscowości przy drogach powiatowych?
  c)kiedy zostaną zakończone remonty bieżące na drogach powiatowych
  w miejscowościach: Trębowiec Duży, Małszyn Dolny, Ostrożanka?

  Radny Andrzej Sendecki:
  a) poinformował, że oczekuje na to, aby cała ul. Armii Krajowej przybrała taki kształt, a przynajmniej zbliżony do tego, jaki został określony i zagwarantowany w dokumentach, które radny otrzymał od Zarządu Powiatu jako odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez niego na jednej z poprzednich sesji.
  b) Ponadto radny zgłosił interpelacje i zapytania w sprawie rodzinnych domów dziecka oraz innych zbliżonych form i sposobów tworzenia warunków dla wychowywania dzieci wymagających pomocy:
  1) zwrócił się z prośbą o podanie stanowiska na temat ilościowego określenia rozmiarów zjawiska sieroctwa, braku możliwości wykonywania praw rodzicielskich z powodów patologicznych lub przebywanych chorób przez rodziców oraz innych przyczyn przebywania w ośrodkach opiekuńczych co do dzieci pochodzących z Powiatu starachowickiego.
  2) zapytał jak kształtują się koszty jednostkowe w ośrodkach, w których przebywają dzieci z Powiatu starachowickiego poza powiatem oraz w ośrodkach działających na terenie Powiatu (instytucjonalnych oraz rodzinnych)?
  3) zwrócił się z prośbą o podanie skali zainteresowania rodzin z Powiatu Starachowickiego utworzeniem rodzinnych domów dziecka lub podobnych ( np.: rodzin zastępczych ) o ile Zarząd ma w tej kwestii rozeznanie.
  4) zwrócił się z prośbą o scharakteryzowanie planów i zamierzeń Zarządu Powiatu w w/w kwestii- a konkretnie: jaką Zarząd ma wizję i czy jest plan działań oraz jakie są uwarunkowania uniemożliwiające dalsze generowanie (w opinii ekspertów- tańsze społecznie) rodzinnych domów dziecka.

  3. Radny Sławomir Rymarczyk poinformował, iż na zadane przez niego, podczas obrad sesji Rady Powiatu, pytania odnośnie Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej uzyskał dwie wykluczające się wzajemnie odpowiedzi podpisane przez Starostę Starachowickiego- Andrzeja Maciaga. W związku z tym radny zwrócił się do Starosty Andrzeja Maciaga z zapytaniem, która z udzielonych odpowiedzi jest ważna oraz jakie wyższe uczelnie działają na terenie powiatu
  i czy są one legalne.

  4. Radna Joanna Potrzeszcz zwróciła się z prośbą o przegląd dróg na terenie całej Gminy Pawłów po sezonie zimowym i wykonanie remontów cząstkowych, tam gdzie jest to niezbędne.

  W trakcie obrad sesji odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielili:

  1. Na pytania radnej Krystyny Król- Starosta Starachowicki- Andrzej Maciąg.
  2. Na pytanie radnej Joanny Potrzeszcz- Starosta Starachowicki- Andrzej Maciąg.

  Poniżej treść odpowiedzi:

   Starosta Starachowicki- Andrzej Maciąg, poinformował, że na drodze Mirzec- Skarżysko w miejscowości Gadka, należy wykonać rowy odwadniające. Starosta przekazał, iż zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Mirzec o współfinansowanie do wykonania rowów po prawej stronie tej drogi. Starosta Andrzej Maciąg przekazał, iż Wójt stwierdził, że na ten cel nie ma pieniędzy chociaż ta woda, która spływa w kierunku tej drogi spływa z pobliskich posesji i faktycznie jest to bardziej problem Wójta Gminy niż Zarządu Dróg Powiatowych. Starosta Andrzej Maciąg przekazał, iż nie mniej jednak mając na uwadze stan tej drogi w perspektywie Zarząd Dróg Powiatowych remont tej drogi wraz z przepustami wykona. Starosta Starachowicki Andrzej Maciąg przekazał, iż zostały przeznaczone na ten cel za duże pieniądze, by pozwolić na to, żeby przez nieprzychylność Wójta Gminy Mirzec doprowadzić do zniszczenia tej drogi. Dodał, iż ta firma, która wykonywała remont nawierzchni tej drogi twierdzi, że wszystko zostało wykonane zgodnie z normą, jednakże nie znaczy to, że remont został wykonany tak dobrze jak to było możliwe. Starosta stwierdził, iż ta firma ma złą opinię i prawdopodobnie nie wygra następnego przetargu jeżeli nie poprawi jakości wykonywanych robót. Starosta Starachowicki- Andrzej Maciąg, poinformował ponadto, że po rozmowie z dyr. Zarządu Dróg Powiatowych-Leszkiem Śmigasem uzgodnili, iż w pierwszej kolejności będą wykonywane remont dróg o najgorszym stanie. Natomiast w miarę upływu czasu wszystkie ubytki na drogach będą uzupełniane. Starosta wyraził przekonanie, iż ma nadzieję, że stan tych dróg będzie nieco lepszy, niż po okresie zimowym.

  Poniżej odpowiedzi udzielone Radnym na piśmie:

  Pani Krystyna Król
  Radna Rady Powiatu Starachowickiego
  W odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez Panią na XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 28.04.2005r. uprzejmie informuję:
  • Droga powiatowa Nr 0557 T (15853) Skarżysko Kamienna - Mirzec - usuniecie usterek gwarancyjnych
  1. W dniu 06.04.2005r. dokonany został przegląd gwarancyjny robót objętych umową pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 15853 Skarżysko Kamienna - Mirzec',
  2. W terminie natychmiastowym, polecono Wykonawcy robót zlikwidowanie usterek, które stwarzały bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszego,
  3. Uszkodzenia na pozostałej części chodnika zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę robót po ustabilizowaniu się warunków pogodowych oraz osuszeniu gruntu, który w chwili obecnej jest obficie nawodniony po okresie zimowym,
  4. Zgodnie z zapewnieniem Wykonawcy robót, usterki zostaną usunięte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do 15 czerwca 2005r,
  • Oznakowanie granic miejscowości przy drogach powiatowych
  1. Wymiana oznakowania i ustawienie nowych tablic i znaków na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego, wykonywane jest przez pracowników Drogowej Służby Liniowej, którzy podczas codziennych objazdów dróg wykonują również inne roboty związanych z utrzymaniem dróg,
  2. Planowany termin zakończenia wymiany starych tablic miejscowości na nowe to 30 lipca 2005r.Remonty cząstkowe dróg powiatowych
  1. Remonty cząstkowe na drogach powiatowych wykonywane są zgodnie z opracowanym harmonogramem robót,
  2. W pierwszej kolejności wykonywane są remonty na drogach głównych,
  3. Drogi powiatowe w miejscowościach: Trębowiec Duży, Małyszyn Dolny i Ostrożanka zaliczone są do dróg powiatowych o znaczeniu lokalnym,
  4. Zgodnie z w/w harmonogramem, zakończenie remontów na drogach lokalnych przewidziano na dzień 30 czerwca 2005r.
  5. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne i duże zaawansowanie prac remontowych podany wyżej termin może ulec znacznemu skróceniu.

  W odpowiedzi na Pana zapytania zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu
  w dniu 28.04.2005r., na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, uprzejmie informuję:
  Ad.1. Informacja na temat ilościowego określenia rozmiarów zjawiska sieroctwa, braku możliwości wykonywania praw rodzicielskich z powodów patologicznych lub przebywanych chorób przez rodziców oraz innych przyczyn przebywania
  w ośrodkach opiekuńczych co do dzieci pochodzących z powiatu starachowickiego:
  Do końca 2004r. na terenach placówek opiekuńczo – wychowawczych przebywało 41 nieletnich mieszkańców naszego powiatu, którzy zgodnie z postanowieniami sądu zostali tam skierowani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Od początku 2005 roku 13 wychowanków z naszego terenu przebywa na terenie placówek opieki całodobowej, na umieszczenie oczekuje 3 wychowanków. W/w niepełnoletni zostali umieszczeni w placówkach na mocy postanowień sądowych Sądu Rejonowego w Starachowicach, Wydział III Rodzinny i Nieletnich przy jednoczesnym całkowitym lub częściowym ograniczeniu władzy rodzicielskiej dotychczasowych opiekunów prawnych. Przygotowywane przez ośrodki terenowe wywiady środowiskowe informują o szczegółowych przyczynach tego zjawiska. Większość dzieci pozostając pod opieką niewydolnych wychowawczo rodziców (bezrobocie, alkoholizm, zły stan zdrowia, konflikty z prawem...) nie realizuje obowiązku szkolnego, jest pozbawiona odpowiedniej opieki medycznej, a ich status finansowy powoduje niedożywienie i poważne braki w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych. Większość z tych dzieci dzięki współpracy PCPR z Sądem
  i ośrodkami terenowymi pomocy społecznej wraca na teren naszego powiatu do rodzin spokrewnionych z rodzicami lub po odpowiednim zabezpieczeniu socjalnym do swoich rodzinnych domów. Sytuacja rodzinna pozostałych często jest tak skomplikowana, iż mimo podejmowanych działań nie daje ona gwarancji na jej inne rozwiązanie jak tylko pozostawienie dziecka na terenie placówki typu Dom Dziecka. Od 1 stycznia 2005r. koszty pobytu tych dzieci są refundowane przez Powiat starachowicki, pozostają one w granicach 1.700 – 2.800,- zł.
  Tak wysokie koszty zmuszają samorząd naszego powiatu do szukania alternatywnych rozwiązań przy realizacji tego zadania.
  Ad.2. Informacja na temat kształtowania się kosztów jednostkowych w ośrodkach,
  w których przebywają dzieci z powiatu starachowickiego poza powiatem oraz
  w ośrodkach działających na terenie Powiatu (instytucjonalnych oraz rodzinnych): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie refunduje koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zarówno na terenie naszego powiatu jak i poza nim.
  Zestawienie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z powiatu starachowickiego w 2005r.
  Lp. Miasto Powiat Placówka Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2005r. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka
  w 2004r.
  1. Miasto Kielce Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 2.568,00 3.439,00
  Dom Dziecka Nr 2 2.672,00 3.061,00
  Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” 2.693,00 3.088,00
  Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 1.564,00 1.578,00
  Pogotowie Opiekuńcze 2.391,00 2.400,00
  2. Powiat Kazimierski Zespół Placówek Opieki i Wychowania 1.977,28 1.777,00
  3. Powiat Skarżyski Zespół Placówek Opieki, Wychowania
  i Interwencji Kryzysowej „Przystań” 2.159,00 2.107,00
  4. Miasto
  Nowy Sącz Zespół Placówek Opiekuńczo - wychowawczych 2.888,26 2.831,56
  5. Powiat Buski Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
  w Winiarach 1.860,29 1.762,78
  6. Powiat Jędrzejowski Dom Dziecka
  w Nagłowicach 2.200,00 2.200,00
  Zestawienie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z innych powiatów
  na terenie placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu starachowickiego
  w 2005r.
  Lp. Miast/Powiat Liczba dzieci Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2005r. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2004r.
  1. Powiat Buski 2 1.543,36 1.500,38
  2. Powiat Opatowski 2 1.543,36 1.500,38
  3. Powiat Ostrowiecko 2 1.543,36 1.500,38
  4. Powiat Skarżyski 1 1.543,36
  1.500,38
  Ad.3. Informacja na temat skali zainteresowania rodzin z powiatu starachowickiego utworzeniem rodzinnych domów dziecka lub podobnych (np. rodzin zastępczych):
  Od początku swojej działalności Powiat poprzez PCPR prowadzi kampanię na rzecz pozyskiwania rodzin z terenu naszego powiatu do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W chwili obecnej na 9 dzieci oczekuje 4 rodziny przeszkolone przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Kielcach, pozytywnie zaopiniowane przez PCPR. Zbliżający się okres wakacyjny pozwoli na spokojne sfinalizowanie prowadzonych dotychczas działań. Wytypowaliśmy dzieci, które w opinii sądu jak i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych mają szanse powrotu do rodzin zastępczych niespokrewnionych. Trzech wychowanków w czasie ostatnich Świąt Wielkanocnych zostało za zgodą sądu zaproszonych do wytypowanych rodzin. Nawiązane kontakty pozwalają nam sądzić, iż po otrzymaniu świadectw szkolnych zaproszenia zostaną wznowione, a nowy rok szkolny dzieci rozpoczną już w szkołach na terenie Starachowic.
  W chwili obecnej w bazie danych PCPR znajdują się również 2 oferty dotyczące utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka. Jedna z rodzin współpracuje już z PCPR jako rodzina zastępcza niespokrewniona dla 3 dzieci, zaś druga oferta dotyczy utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w budynku byłej plebani w dzielnicy Michałów przez Fundację „Dać Sercom Nadzieję”.
  Ad. 4. Informacja na temat charakterystyki planów i zamierzeń Zarządu Powiatu
  w w/w kwestii, a konkretnie: jaką Zarząd ma wizję i czy jest plan działań oraz jakie są uwarunkowania uniemożliwiające dalsze generowanie (w opinii ekspertów tańsze społecznie) rodzinnych domów dziecka.
  Długo oczekiwana ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. przyniosła rozwiązania wymagające uszczegółowienia trybu ich wdrażania za pomocą rozporządzeń. Dynamiczna sytuacja prawna w tym względzie (rozporządzenie dot. domów pomocy społecznej nie ukazało się do chwili obecnej...) nie pozwoliła na zaplanowane działania i nawiązanie dalekosiężnej współpracy z innymi partnerami (jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, indywidualne osoby).W dniu 17 marca 2005r. Rada Powiatu w Starachowicach, uchwałą
  Nr XXXV/283/05 upoważniła Zarząd Powiatu do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim. W skład planowanego do uruchomienia Zespołu wejdą: placówka interwencyjna, realizująca zadania pogotowia opiekuńczego (dzieci mogą tam przebywać do 3 miesięcy) i placówka socjalizacyjna realizująca zadania domu dziecka. Uruchomienie takiej placówki rozwiąże jeden z najpilniejszych problemów opiekuńczych naszego powiatu, tj. zabezpieczenie czasowe pod względem socjalnym dzieci dając tym samym czas „dorosłym” na uruchomienie innych procedur pomocowych.
  Pan
  Andrzej Sendecki
  Radny Rady Powiatu

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Pana na XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 28.04.2005r., dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Armii Krajowej w Starachowicach, uprzejmie informuję:
  1. Ulica Armii Krajowej w Starachowicach od 01 stycznia 2004 r. posiada kategorię drogi wojewódzkiej i jest administrowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
  2. Zgodnie z uzyskaną informacją ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w najbliższym czasie po ustabilizowaniu się warunków pogodowych będzie wdrożony do realizacji nowy projekt organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej w Starachowicach, który został Panu przedstawiony jako załącznik graficzny do odpowiedzi na zapytanie złożone na XXXII Sesji Rady Powiatu ( pismo Nr ZD-DT-5540/R/5/2005 z dnia 10.01.2005r.)
  3. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje zakończenie wykonania całego zadania na dzień31.07.2005r.
  Pan
  Sławomir Rymarczyk
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego
  W odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Pana na XXXVII sesji Rady Powiatu w dniu 29.04.2005r., uprzejmie informuje, iż:
  1) odpowiedź na Pana zapytania zadane na XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu
  2 grudnia 2004 roku, tj.:
  a) czy Starachowicka filia Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej
  w Łodzi ma pozwolenie na prowadzenie swojej działalności statutowej jako oddział filialny w Starachowicach?,
  b) na podstawie jakiego dokumentu Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Łodzi prowadzi swoją działalność na terenie Powiatu starachowickiego?
  została opracowana na podstawie posiadanych przez Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu dokumentów: pisma Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sal lekcyjnych, wyciągu z protokołu nr 50/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 października 2004 roku oraz odpowiedzi Wydziału na powyższe pismo,
  2) odpowiedź na Pana zapytanie zadane na XXXV Sesji Rady Powiatu w dniu
  17 marca 2005 roku, tj. jaki jest aktualny stan prawny punktu konsultacyjnego Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, który znajduje się
  w Starachowicach oraz prośbę o pisemne skomentowanie komunikatu internetowego, dotyczącego w/w placówki zredagowana została w oparciu
  o zawarte umowy:
  a) umowy najmu zawartej w dniu 1 lutego 2005 roku w Starachowicach pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach a Instytutem Postępowania Twórczego Sp. z o.o. w Łodzi,
  b) umowy zawartej w dniu 2 lutego 2005 roku w Starachowicach pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach a Wyższą Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi.
  Zawarte w powyższych odpowiedziach informacje dotyczące dwóch różnych siedzib Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, być może można było uznać za wzajemnie wykluczające się, ale były one zgodne ze stanem faktycznym. Bowiem Szkoła pierwotnie prowadziła działalność w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, ale w związku z niską temperaturą w pomieszczeniach ZSZ Nr 1 została dokonano zmiany siedziby na ZSZ Nr 3. Natomiast jeżeli chodzi o zawieranie umowy to zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora ZSZ Nr 3 przebiegało to dwuetapowo, tzn. najpierw na miesiąc styczeń - w okresie tym została sprawdzona wiarygodność
  i wypłacalność firmy oraz zakres prowadzonych usług, a następnie po ustnym ustaleniu formy prowadzenia zajęć podpisana została umowa na okres pięciu miesięcy.
  Jeżeli chodzi o legalność działania Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej na terenie Powiatu starachowickiego informujemy, że został wystosowane pismo do Rektora wyżej wymienionej Szkoły w powyższej sprawie. Po otrzymaniu odpowiedzi udzielimy szczegółowych wyjaśnień. Zgodnie z posiadanymi informacjami w roku akademickim 2005/2006 swoją działalność na terenie Starachowic zamierzają rozpocząć:
  - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi,
  - Wyższa Szkoła Administracji i Europeistyki,
  - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.
  W załączeniu:

  1. Pismo S.Z.1210-3/04 z dn. 22.10.2004 r. Dyrekcji ZSZ Nr 1.
  2. Wyciąg z protokołu nr 50/04
  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dn. 25.10.2005 r.
  3.Odpowiedź na pismo Dyrekcji ZSZ Nr 1
  4.Umowa najmu zawarta w dn. 10 stycznia 2005 rokupomiędzy ZSZ Nr 3 w Starachowicach a Instytutem Postępowania Twórczego Sp. z o.o. w Łodzi
  5.Umowa najmu zawarta w dn. 1 lutego 2005 r.
  pomiędzy ZSZ Nr 3 w Starachowicach
  a Instytutem Postępowania Twórczego Sp z o.o.
  w Łodzi
  6.Umowa zawarta dnia 2 lutego 2005 r.
  pomiędzy ZSZ Nr 3 a Wyższą Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną
  w Łodzi.
  7.Informacja Dyrektora ZSZ Nr 3 dot. wynajmu pomieszczeń szkolnych za odpłatnością.
  8.Pismo do Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.


  Data wprowadzenia: 2006-01-06 1311
  Data upublicznienia: 2006-01-06
  Art. czytany: 2339 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Seweryn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach