A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Polska Spólka Gazownictwa Sp. zo.o. oddział w Kielcach
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
» Decyzja Starosty Starachowickiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie
» Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 12.06.2019 r.
» Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Rada Powiatu
 • II KADENCJA
 • Interpelacje i zapytania Radnych
 • INTERPELACJE I ZAPYTANIA ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD XXXVIII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 19 MAJA 2005 ROKU.

  W dniu 19 maja 2005r. podczas obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach w ramach punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań radnych głos zabrali:

  1. Radny Krzysztof Lipiec zgłosił następujące interpelacje i zapytania:

  a) Radny zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej udzielania odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych, za którymi powinno iść konkretne działanie a nie tylko krótka odpowiedź.

  b) Krzysztof Lipiec ponownie zwrócił się do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów z pytaniem dotyczącym cen benzyny , gazu i biletów w komunikacji miejskiej w Starachowicach, poinformował również, iż na w/w zapytanie jak dotychczas nie uzyskał odpowiedzi. Nadmienił,
  iż ceny benzyny i gazu w Starachowicach w porównaniu do innych pobliskich miast są bardzo wysokie, a tym samym upokarzające dla mieszkańców miasta w którym samochody mają nie tylko osoby zamożne ale również mniej zamożne, natomiast bilety sprzedawane przez kierowców w autobusach komunikacji miejskiej mają wyższe ceny niż w kioskach i należy wykupić cały karnet nawet jeśli potrzebny jest tylko jeden bilet.

  c) Radny zwrócił się do Zarządu Powiatu by zajął się sprawą upustu na rzece Kamiennej, poinformował, iż mieszkańcy Wąchocka twierdzą, że częste powodzie i podtopienia gospodarstw położonych nad rzeką spowodowane są tym, iż w Starachowicach na upuście wody nie ma osoby odpowiedzialnej za regulację poziomu wody na Zalewie „Pasternik”.

  2. Radny Cezary Berak zgłosił następujące interpelacje i zapytania:

  a) Radny zapytał jakie zostały poczynione kroki w związku z budową parkingu przy Szpitalu w Starachwicach.

  b) Radny Cezary Berak poinformował, iż Marszałek na dokończenie budowy Szpitala w Starachowicach przeznaczył kwotę 7 mln. zł., oraz zapytał czy Zarząd Powiatu zaakceptowałby propozycję by gminy Powiatu starachowickiego przeznaczyły określoną brakująca kwotę t.j.10mln. zł. na dokończenie budowy Szpitala tak by mógł być oddany do użytkowania w tym roku i nosić imię Jana Pawła II co byłoby dowodem wdzięczności za jego pontyfikat.

  3. Radny Jan Zarzycki zgłosił następujące interpelacje i zapytania:

  a) Radny zwrócił się z prośbą o wzmocnienie personelu pielęgniarek na oddziale
  ginekologiczno – położniczym w Szpitalu Miejskim w Starachowicach

  b) Radny Jan Zarzycki zwrócił się z prośbą o podjecie działań przez Zarząd Powiatu zmierzających do dofinansowania dojazdów do szkoły i na praktyki dla uczniów z najbiedniejszych rodzin.

  c) Radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu aby przy drodze powiatowej Tychów Stary – Ostrożanka powstał chodnik, ponieważ jest droga o dużym natężeniu ruchu w gdzie często dochodzi do wypadków i kolizji.

  Starosta Starachowicki- p. Andrzej Maciąg podczas obrad XXXVIII sesji zapewnił wszystkich radnych składających zapytania i interpelacje, że uzyskają odpowiedz na piśmie.

  Poniżej treść udzielonych pisemnych odpowiedzi:

  Pan Krzysztof Lipiec

  W odpowiedzi na Pana interpelacje i zapytanie zgłoszone na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 19.05.2Q05r., uprzejmie informuję, iż:
  1.Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach realizuje swoje zadania z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o zawarty na rok bieżący kontrakt ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Zgodnie z art. 44 ust. l i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, odpowiedzialność za zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej ponosi dyrektor zakładu. On też kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
  Problem służby zdrowia to nie tylko problem Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ale problem całej służby zdrowia w Polsce. Zgodnie z „Zieloną Księgą', opracowaną przez ekspertów Ministerstwa Zdrowia, zobowiązania na koniec września 2004r. w służbie zdrowia wynoszą ponad 8,5 mld. zł. i ciągle rosną.
  15.04.2005r. Sejm przyjął ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, która jest w trakcie realizacji przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach i Zarząd Powiatu w Starachowicach.
  Natomiast jeśli chodzi o pomoc, jaką udziel ił organ założycielski i wykonawczy dla PZOZ-u t.j. Rada Powiatu w Starachowicach i Zarząd Powiatu w Starachowicach informujemy:
  Rok 2003 - pożyczki (zgodnie z datą udzielenia) w wysokości: 30.01.2003r.- 200.000,OQzł 18.02.2003r. - 1.200.000,00zł 24.03.2003r. - 200.000,00zł 08.04.20G3r.~ 100.000,00zł 04.11.2003r,- 50.000,00zł 05.12.2003r.- 100.000,00zł
  Łączna kwota udzielonych pożyczek w 2003r. wynosiła 1.85Q.OOO,OOzł, z czego PZOZ spłacił kwotę L700.000,00zł.
  Z kwoty udzielonej pożyczki w dniu 5.12.2003r. w wysokości 100.000,00zł Powiat Starachowicki skompensował udzieloną pożyczkę PZOZ na kwotę 83.000,QOzł. Powiat Starachowicki udzielił kompensaty odsetek od udzielonych pożyczek: zdnia30.01.2003r. i z dnia 14.02.2003r. w wysokości 31.444,17zł. Kompensata zadłużenia PZOZ wobec Powiatu Starachowickiego korelowała z procesem likwidacji MZOZ.
  W dniu 22 sierpnia 2003r. Rada Powiatu udzieliła poręczenia kredytu
  długoterminowego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości
  6.600.000,00zł
  Rok 2004 - pożyczki (zgodnie z datą udzielenia) w wysokości:
  29.01.2004r.- 30.000,00zł
  13.02.2004r. - 200.000,00zł
  Łączna kwota udzielonych pożyczek w 2004r. wynosiła 230.000,00zł
  Z kwoty udzielonej pożyczki w dniu 29.01.2004r. w wysokości 30.000,00zł. Powiat
  Starachowicki skompensował udzieloną pożyczkę PZOZ na kwotę 12.979,05zł.
  Łączna kwota skompensowanych wierzytelności w 2004r. wynosiła 133.497,22zł.
  Zarząd Powiatu w Starachowicach także podjął działania związane ze zwiększeniem wysokości kontraktu dla PZOZ. W chwili obecnej, po przeprowadzeniu licznych monitów w NFZ przez Zarząd Powiatu, kontrakt dla PZOZ jest zdecydowanie korzystniejszy w stosunku do lat ubiegłych (w 2004r. - 4,7 min zł - zwiększenie kontraktu z tytułu nadwykonania, 2005r. - 3,5 min zwiększenie kontraktu).
  2. Starostwo Powiatowe, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił do administratora zbiornika „Starachowice', jakim jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Starachowicach o zajęcie stanowiska i odpowiedź na Pana interpelację.
  W dniu 30.05.2005r. otrzymaliśmy odpowiedź, którą przesyłamy wraz z załącznikami. Załączniki:
  1. Odpowiedź od Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Starachowicach.
  2. Porozumienie pomiędzy ŚZMiUW w Kielcach a P.P. Anną i Jerzym Kowalewskimi dot. Szczegółowych warunków eksploatacji jazu od momentu uruchomienia małej Elektrowni Wodnej.
  3. Wykaz osób zajmujących się eksploatacją m.in. zbiornika „Starachowice'.
  4. Protokół z przeglądu urządzeń hydrotechnicznych zbiornika wodnego Starachowice' z dnia 12.05.2005r.

  Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na XXXVIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 19 maja 2005r. (pismo Starosty Znak: OR.I.0045/6/05 z dnia 24 maja 2005r. w załączeniu) uprzejmie informuję :
  1) do sprawy sprzedaży biletów przez kierowców oraz cen biletów: - z dniem l marca 2005r. tj. z dniem wejścia w życiem uchwały nr XIII/12/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 20(T4r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice kierowcy- w przeciwieństwie do praktyki okresu poprzedzającego (l marca 2005r.) są zobowiązani sprzedawać pojedyncze bilety, a karnety z ta datą zostały wycofane.
  Generalnie, w odniesieniu do opłat za przejazdy komunikacji miejskiej w Starachowicach i poza granicami miasta, chciałbym poinformować Pana, że Wojewoda Świętokrzyski w trybie nadzoru rozstrzygnięciami nadzorczymi z dnia 6 października 2004r. (Znak :PN. I- 0911/150/2004) i z dnia 20 października 2004r. (Znak: PN.L0911/155/2004) stwierdził nieważność uchwał Rady Miejskiej w Starachowicach z 30 września 2004r. i z dnia 27 września 2004r. które ustalały opłaty za przejazdy w mieście i na liniach podmiejskich. Fakt ten oznaczał zmianę zasad i terminu wprowadzenia nowych opłat, (rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody przekazałem Panu osobiście w listopadzie 2004r.). Podjęte w grudniu 2004r. przez Radę Miejską w Starachowicach nowe uchwały nie zostały zakwestionowane - co oznacza wprost, że są one zgodne z obowiązującym prawem.
  W podsumowaniu problematyki cen biletów w komunikacji miejskiej, w poruszonej przez Pana interpelacji w dniu 30 września 2004r. (XXIX Sesja Rady Powiatu w Starachowicach), chciałbym potwierdzić stanowisko zawarte w moim piśmie do Pana z dnia 11 października 2004r. Znak: RK 6343 -01 /04, to mianowicie iż ustalenie cen należy do kategorii prawa miejscowego i tylko Rada Miejska w Starachowicach jest uprawniona do podejmowania decyzji w tej materii. W wyniku Pana interpelacji uzyskałem pełny wgląd do dokumentacji MZK w Starachowicach gdzie przeprowadziłem postępowanie wyjaśniające oraz otrzymałem dokumentację. Byłem też uczestnikiem posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 20 października 2004r.(dowód: pismo Przewodniczącego Komisji do Prezydenta Miasta Znak: BR. 0063-2 724/04 z 22 października 2004r.Rada Miejska w Starachowicach 30 grudnia 2004r. ustaliła ostateczny cennik za przejazdy (jak w załączeniu). Jeżeli chodzi o indywidualne lub zbiorowe skargi konsumenckie podaję, że moje Biuro w okresie : wrzesień 2004-maj 2005 skarg takich nie przyjmowało. Nie odnotowaliśmy także żadnych interwencji telefonicznych. 2) do sprawy cen benzyn, olejów i gazu napędowego:
  - nie znalazłem podstaw do formalnej ingerencji na lokalnym rynku paliw.
  Problem cen paliw pędnych (oleju, benzyn i gazu ) jest problemem
  ogólnokrajowym. Obserwujemy ciągły i stały wzrost cen, a ceny
  są zróżnicowane w poszczególnych punktach sprzedaży detalicznej.
  Dowodem na potwierdzenie powyższych ocen jest fakt, że Polska Izba Paliw
  Płynnych w 2004r.- w związku z sytuacją na rynku paliw - uruchomiła stronę
  internetową www.paiiwa.pl (ceny paliw) aktualizowaną l raz na tydzień gdzie
  możemy zapoznać się z cenami paliw w układzie cenowym : ropa -rafinerie-
  hurt- detal oraz w układzie regionalnym (województwa). Ceny paliw pędnych
  (średnia olej napędowy, średnia Pb95, średnia LPG) zwyżkuje, zniżki
  są minimalne i sporadyczne.
  W opisanej sytuacji, w układzie dużych obciążeń fiskalnych Państwa w cenie paliw oraz wolnej gospodarki, nie widzę podstaw do zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym oraz przepisów o czynach nieuczciwej konkurencji. Zał. szt. 2 (jak w piśmie )


  Pan Jan Zarzycki
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Pana na XXXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 19.05.2005r., dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0567 T ( 15862 ) Tychów Stary - Mały szyn, uprzejmie informuję, iż do wykonania powyższej inwestycji niezbędne jest:
  - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  - wykonanie projektu budowlanego,
  - uzyskanie decyzji - pozwolenie na budowę.
  W chwili obecnej wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wykonania budowy chodnika, złożony został w Urzędzie Gminy Mirzec przez Zarząd Dróg Powiatowych.
  Po rozpatrzeniu w/w wniosku przez UG Mirzec i uzyskaniu stosownej decyzji, ZDP Starachowice będzie mógł zlecić wykonanie projektu budowlanego na w/w przedsięwzięcie.
  Zarówno na etapie projektu, jak i budowy chodnika niezbędna jest partycypacja w kosztach Gminy Mirzec w wysokości 50% wartości planowanej inwestycji oraz wykonywanej dokumentacji projektowej.
  Realizacja zadania jest możliwa po uzyskaniu decyzji - pozwolenie na budowę oraz zapewnieniu finansowania inwestycji przez Gminę Mirzec.

  Pan Jan Zarzycki
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego


  W odpowiedzi na Pana zapytania zgłoszone na XXXVIII sesji Rady Powiatu
  w dniu 19.05.2005r., uprzejmie wyjaśniam, iż:

  Ad. a)
  Z informacji uzyskanej od Dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na oddziale Ginekologiczno-Położniczym w chwili obecnej zatrudnionych jest 25 położnych. Oddział za I kwartał 2005r. wykazał ilość osób leczonych 424, a procentowy wskaźnik wykorzystania łóżek wyniósł 38%.
  Pomimo trudnej sytuacji Szpitala Dyrekcja PZOZ czyni starania o uzupełnienie kadry pielęgniarskiej w poszczególnych oddziałach Szpitala, również w oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

  Ad. b)
  Dofinansowanie dojazdów do szkoły i na praktyki dla uczniów
  z najbiedniejszych rodzin realizowane jest poprzez wdrożony Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działania 2.2. 'Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
  w roku szkolnym 2004/2005.
  Pomoc stypendialna obejmuje uczniów:
  - szkół publicznych
  - szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych mających stałe zameldowanie na obszarach wiejskich (terenach poniżej 5 tys. mieszkańców
  i miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych.
  Wsparcie zostało udzielone 741 uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się
  w trudnej sytuacji materialnej (o najniższych dochodach) w kwocie 100 zł przez okres
  9 miesięcy.

  Pan Cezary Berak
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego

  W odpowiedzi na Pana zapytania zgłoszone na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 19.05.2005r., uprzejmie informuję, iż:
  1. Projekt zagospodarowania terenu nowobudowanego szpitala przewidywał budowę parkingów wzdłuż drogi dojazdowej oraz przed budynkiem „D' (Przychodnie Specjalistyczne i Administracja). Według założeń ruch samochodów starano się oddalić od obiektów łóżkowych i diagnostycznych w celu zachowania strefy ciszy i spokoju. Parkingi budowano z myślą o interesantach i pracownikach szpitala. Ich ilość była zgodna z ówczesnymi wytycznymi, dotyczącymi ilości personelu i łóżek w budowanym szpitalu (620 łóżek). Założono także rezerwę terenu pod dodatkowe miejsca parkingowe bądź pętlę autobusową po stronie południowej drogi dojazdowej gdzie obecnie znajduje się zaplecze Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego. Obecnie wzdłuż drogi dojazdowej jest 193 miejsca parkingowe oraz 47 miejsc przy budynku „D' (ogółem 240 miejsc). Część parkingów dla samochodów osobowych zajęta jest pod przystanek MZK (ok. 40 miejsc), oraz okazjonalnie przez przystanek PKS i firmy zlokalizowane na terenie Perfopolu. Sądzimy, że około 30% ruchu pojazdów oraz wykorzystania miejsc postojowych związane jest z działalnością w/w firmy (przychodnie, myjnia samochodowa, sklep, działalności produkcyjna i transportowa).
  Zarząd Powiatu w Starachowicach podjął decyzję o wydzierżawieniu na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością powiatu a stanowiącej omawiane parkingi celem prawidłowego wykorzystania powierzchni postojowych. Na dzień dzisiejszy został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie tej nieruchomości, otwarcie ofert nastąpi wdniu27.06.2005r.
  2. Zarząd Powiatu wystąpi do gmin powiatu starachowickiego przekazując Pana inicjatywę dotyczącą finansowego udziału gmin w kosztach niezbędnych do oddania szpitala do użytku.
  Jednocześnie informuję, że z inicjatywy Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach powstał projekt Statutu „Fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego w Starachowicach'. Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala Powiatowego w Starachowicach. Jako fundatorzy wymienione zostały wszystkie samorządy z terenu powiatu starachowickiego. Projekt Fundacji został przesłany do gmin z terenu Powiatu.
  Drugi wniosek dotyczący nadania szpitalowi imienia Jana Pawła II jest przedmiotem dyskusji społecznej w tym również Społecznego Komitetu uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II.  Data wprowadzenia: 2006-01-06 1320
  Data upublicznienia: 2006-01-06
  Art. czytany: 2022 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Seweryn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach