A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Polska Spólka Gazownictwa Sp. zo.o. oddział w Kielcach
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
» Decyzja Starosty Starachowickiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie
» Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 12.06.2019 r.
» Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Rada Powiatu
 • II KADENCJA
 • Interpelacje i zapytania Radnych
 • INTERPELACJE I ZAPYTANIA ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD XL SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 04 SIERPNIA 2005 ROKU

  W dniu 04 sierpnia 2005 roku podczas obrad XL sesji Rady Powiatu w Starachowicach w ramach punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań radnych głos zabrali:

  1. Radny Zbigniew Bujak w imieniu mieszkańców ulicy Majówka zgłosił interpelacje dotyczące podjęcia stosownych działań na w/w ulicy - zarówno przez Zarząd Powiatu jak i Prezydenta Miasta Starachowice- prowadzących do:

   zamontowania studzienek burzowych wokół bloków oraz udrożnienie tych, które są. Jak podkreślił Radny po opadach deszczowych woda dostaje się do piwnic oraz stoi na drodze,

   wyeliminowania ubytków w studzienkach telekomunikacyjnych znajdujących się przy kiosku ruchu obok skrzyżowania na w/w ulicy oraz wzdłuż niej,

   poprawy stanu funkcjonalności poręczy zamontowanych na przystankach autobusowych, które jak poinformował radny są za długie i posiadają zbyt ostre zakończenia,

   przeniesienia przystanku autobusowego „krytego” z poprzedniego miejsca lokalizacji na nowo przeznaczone do tego miejsce,
   poprawy stanu technicznego słupów energetycznych wzdłuż w/w ulicy.

  W odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 04 sierpnia 2005r., dotyczące działań na ul. Majówka w Starachowicach, uprzejmie informuję:
  1. wykonanie studzienek burzowych wokół bloków usytuowanych wzdłuż ulicy Majówka w Starachowicach oraz ich systematyczne udrożnianie leży w gestii właściciela terenu tj. STBS Starachowice.
  2. podczas wykonywanych robót remontowych na ul. Majówka, włazy żeliwne ze studzienek telekomunikacyjnych zostały skradzione przez tzw. „złomiarzy'. Fakt ten został zgłoszony do właściciela urządzeń tj. Telekomunikacji. Do dnia 11.08.2005r. włazy nie zostały uzupełnione. W powyższym dniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ponownie zgłosił interwencję do Telekomunikacji.
  3. urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, tj. stalowe barierki zostały zamontowane przy zatokach autobusowych w celu uniemożliwienia ruchu pieszych poprzez przebudowywaną zatokę. Naprawa uszkodzonej barierki, jak również zabezpieczenie ostrych zakończeń, zostaną wykonane do 20.08.2005r.
  4. zgodnie z zapewnieniami zarządu MZK, wiata przystankowa zostanie przeniesiona do 15.09.2005r.
  5. na ul. Majówka w Starachowicach wykonany został remont ulicy, który swoim zakresem obejmował tylko roboty drogowe. Modernizacja słupów energetycznych możliwa byłaby tylko w przypadku przebudowy powyższej ulicy.


  2. Radny Krzysztof Lipiec:

   ponowił interpelację dotyczącą podjęcia przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do regulacji wysokości ceny benzyny na stacjach paliw w mieście Starachowice. Jak podkreślił Radny uważa on, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak konkurencji w tym zakresie. Wobec powyższego Radny zawnioskował do Zarządu Powiatu, aby podjął działania w interesie mieszkańców Powiatu starachowickiego w kierunku stworzenia „zdrowej” konkurencji dla operatorów, którzy obsługują mieszkańców Powiatu starachowickiego w zakresie zaopatrzenia w paliwo. Zdaniem Radnego dobrym pomysłem byłoby zainstalowanie w Starachowicach takiego operatora, który obsługiwałby mieszkańców miasta przy pomocy takiego dystrybutora, który jest dystrybutorem bezobsługowym, czyli przyjmuje pieniądze poprzez płatności kartami płatniczymi, cena benzyny jest wówczas bardzo niska, a jej jakość jest bardzo dobra. Z toku dalszej wypowiedzi Radnego Krzysztofa Lipca wynikało, że takim operatorem jest firma NESTEE. Jak podkreślił radny nie promuje tej firmy, choć firma ta na taką promocję zasługuję gdyż w mieście Kielce firma ta proponuje mieszkańcom cenę benzyny za 4,08, a tzw. dobre stacje benzynowe 4,11. Powyższej zgłoszony wniosek Radny skierował także do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego prosząc o rozpoznanie powyższej sytuacji.

   oświadczył, iż złożył doniesienie popełnienia przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach odnośnie nienależytego zabezpieczenia drogi wojewódzkiej ul. Armii Krajowej. Jak powiedział Radny to, co się działo na tej drodze od 30 lipca br. do 02 sierpnia br. jest wielkim skandalem? Zdaniem Radnego w taki sposób, nie można zostawić drogi do użyteczności publicznej, głównej arterii miasta, która wprowadziła wielkie zakłopotanie użytkowników tej drogi, nawet uwzględniając tą sytuację, że prace te nie zostały tam jeszcze skończone. Jak podkreślił Radny uważa, że były wszelkie warunki ku temu by tą drogę zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doprowadzić do dramatycznych sytuacji, które miały miejsce?

   Odnosząc się do zgłoszonej na jednej z poprzednich sesji interpelacji dotyczącej umieszczenia tzw. czarnego punktu w miejscowości Wielka Wieś zwrócił się o podjęcie konkretnych działań w tym zakresie, gdyż do chwili obecnej sytuacja na w/w drodze nie uległa zmianie. Radny podkreślił,iż z otrzymanej odpowiedzi na przedmiotową interpelację wynikało jednoznacznie, że zostaną na tym odcinku drogi podjęte działania inne niż czarny punkt.

   Podziękował Starostwu Powiatowemu za znaczącą pomoc merytoryczną przy obchodach jubileuszu 25 leciwa „SOLIDARNOŚCI”, kierując szczególne podziękowania pod adresem Członka Zarządu Powiatu Dariusza Dąbrowskiego prosząc jednocześnie o dalsze wspomaganie w przedmiotowej kwestii.

   Zawnioskował, aby Zarząd Powiatu udzielił szerszej informacji Radzie Powiatu o wizycie Polaków z Białorusi w mieście Starachowice.

  3. Radny Marek Roguski zawnioskował o umieszczenie w harmonogramie dotyczącym wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pozycji pn. modernizacja ulicy Marszałka J. Piłsudskiego. Jak podkreślił Radny modernizacja tejże ulicy jest uzasadniona gdyż jest to droga o znaczeniu strategicznym dla miasta. Ponadto z wypowiedzi Radnego wynikało, że w/w harmonogramie umieszczona jest pozycja przebudowy skrzyżowania ulic: Radomskiej – Krzosa – 1go Maja (rondo), wobec czego nie umieszczenie w tym harmonogramie ulicy J. Piłsudskiego będzie brakiem konsekwencji całościowego rozwiązania problemu ulicy Radomskiej i przelotu komunikacyjnego północ – południe. Radny Marek Roguski podkreślił również, iż jego zdaniem zasadnym byłoby, aby na odcinku ul Piłsudskiego i Radomskiej gdzie jest mały skwerek uregulować ruch poprzez budowę ronda.

  4. Radna Krystyna Król zwróciła się z podziękowaniami do Powiatowego Rzecznika Konsumentów za pozytywne załatwienie sprawy jednego z mieszkańców miejscowości Gadka. Radna poinformowała, iż po ciężkich trwających trzy lata min. procesach sądowych pan Marek Kamiński doprowadził do pozytywnego finału sprawy pana Adama Góry, który to toczył boje z Telekomunikacja. W tym miejscu Radna zwracając się do Zarządu Powiatu zawnioskowała o wzmocnienie kadrowe komórki Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który jest stanowiskiem jednoosobowym. Jak podkreśliła Radna nie chodzi jej o tworzenie dodatkowych etatów w Starostwie Powiatowym, lecz o rozważenie możliwości ewentualnego oddelegowania, przesunięcia pracownika z innego Wydziału Starosta Powiatowego, aby wspomógł Powiatowego Rzecznika Konsumentów w bardzo trudnych działaniach dla mieszkańców Powiatu starachowickiego.

  5. Radny Andrzej Sendecki ponowił interpelację dotyczącą podjęcia przez Zarząd Powiatu niezbędnych działań zmierzających do realizacji drogi utwardzonej z dzielnicy Orłowo do m. Wąchock. Jak podkreślił Radny za realizacją w/w zadania przemawia wiele czynników min.: sprawy związane z ochroną ludności i spraw obronnych, z kryzysowym zarządzaniem, problemami wynikającymi z gospodarki leśnej. Z wypowiedzi Radnego wynikało, że w przypadku gdyby zachodziła potrzeba ewakuacji to wszystko by się koncentrowało na zaplanowanym do przebudowy rondzie. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny poinformował, iż po stronie gminy Wąchock również pojawiło się zainteresowanie w/w kwestii, dlatego należy wykorzystać ten klimat.


  W odpowiedzi na ponowne zapytanie zgłoszone przez Pana na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 04 sierpnia 2005r. dotyczące połączenia dzielnicy Orłowo w Starachowicach z miastem Wąchock uprzejmie informuję:
  1. W dzielnicy Orłowo w Starachowicach oraz we wschodniej części miasta Wąchock przylegającej bezpośrednio do ww dzielnicy nie wy stępuj ą odcinki dróg powiatowych.
  2. Istnieje możliwość wykonania utwardzonej drogi łączącej m. Starachowice z dzielnicy Orłowo z m. Wąchock, lecz jako połączenie dróg gminnych. Wówczas należałoby wykorzystać aktualnie istniejące już ulice tj. ul. Mieszała w Starachowicach i przedłużenie ul. Nadrzecznej w Wąchocku oraz istniejącą drogę gruntową, położoną na terenach należących do Polskich Kolei Państwowych.
  3. W przypadku skierowania ruchu w ul. Partyzantów w Wąchocku i dalej do drogi krajowej nr 42, zachodziłaby konieczność przebudowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) na rzece Kamiennej, który ma nośność 3,5 t i nie jest przystosowany do prowadzenia ciągłego dwukierunkowego ruchu samochodów.
  Zarząd Powiatu jest w trakcie prowadzenia rozmów z samorządami gminnymi w celu zainicjowania powstania proponowanej przez Pana drogi , lecz ze względów formalno -prawnych decyzja w sprawie ewentualnego wykonania inwestycji będzie należała wyłącznie do Gminy Wąchock i Gminy Starachowice.

  6. Radny Bronisław Paluch odnosząc się do decyzji firmy MAN o ulokowaniu swojej produkcji w Niepołomicach pod Krakowem stwierdził, iż jest to kolejnym dowodem tego, że Powiat starachowicki nie ma żadnych szans na przyciągnięcie dobrego inwestora dopóki nie będzie dogodnego dojazdu do Starachowic. Wobec powyższego radny zawnioskował, aby Zarząd Powiatu wykazał inicjatywę, podjął skuteczne działania – skupiając wszystkie gminy Powiatu- dotyczące modernizacji drogi krajowej nr 42. Radny zwrócił się z prośbą o potraktowanie tego zadania jako priorytetowego.

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 04 sierpnia 2005r. uprzejmie informuję, że na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 25.01.2005r., dotyczącym projektowanej zmiany przebiegu drogi krajowej Nr 42, Powiat Starachowicki reprezentował dyrektor ZDP- Leszek Smigas, natomiast Miasto Starachowice- zastępca prezydenta- Szymon Jarosz.
  Biuro Projektowe z Zabrza, które opracowało koncepcję przebiegu drogi krajowej nr 42 i 9, na odcinku Skarżysko Kam.- Opatów przedstawiło 3 warianty jej przebiegu. Różnice dotyczyły wytyczenia drogi m.in. w gminie Wąchock. Ostatecznie zadecydowano, że trasa przeprowadzona zostanie po południowej stronie miasta, natomiast w Starachowicach droga poprowadzona ma być od grobli po istniejącym śladzie aż do skrzyżowania z drogą do Nowej Słupi, gdzie odbiłaby na południe po granicy miasta i na ślad starej trasy wróciłaby w miejscowości Styków na wysokości skrętu do Kalkowa. Planowane jest także ominięcie miejscowości Nietulisko i Ostrowiec Ś w. Dalej , aż do Opatowa droga ma biec po istniejącym śladzie. Na całej trasie zaplanowano budowę 44 obiektów mostowych. W Starachowicach koncepcja zakłada powstanie ośmiu przepustów, dwóch wiaduktów, czterech skrzyżowań oraz mostu na Łubiance. Budowa trasy wiąże się z przebudową szeregu urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym m.in. sieci telefonicznej, wodociągowej, c.o. , itp. Szacunkowy koszt całej inwestycji w wybranym wariancie wynosi 1.596 min zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wykonanie całej inwestycji w okresie maksymalnie 3 lat. Warunkiem jej wdrożenia do realizacji jest zapewnienie w planach zagospodarowania przestrzennego Gmin „korytarza lokalizacyjnego przebiegu trasy'. Zgodnie z sugestią GDDKiA po stronie samorządów byłby wykup gruntów oraz uczestnictwo w kosztach realizowanej inwestycji w wysokości 20 %.
  Na spotkaniu nie podano terminu rozpoczęcia w/w inwestycji, padło natomiast stwierdzenie, że może ono nastąpić po 2010 r.
  Jednocześnie, informuję, że Zarząd Powiatu będzie czynił starania, aby rozpoczęcie inwestycji nastąpiło jeszcze przed 2010r.


  Pan Zbigniew Bujak
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego

  W odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 04 sierpnia 2005r., dotyczące działań na ul. Majówka w Starachowicach, uprzejmie informuję:
  1. wykonanie studzienek burzowych wokół bloków usytuowanych wzdłuż ulicy Majówka w Starachowicach oraz ich systematyczne udrożnianie leży w gestii właściciela terenu tj. STBS Starachowice.
  2. podczas wykonywanych robót remontowych na ul. Majówka, włazy żeliwne ze studzienek telekomunikacyjnych zostały skradzione przez tzw. „złomiarzy'. Fakt ten został zgłoszony do właściciela urządzeń tj. Telekomunikacji. Do dnia 11.08.2005r. włazy nie zostały uzupełnione. W powyższym dniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ponownie zgłosił interwencję do Telekomunikacji.
  3. urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, tj. stalowe barierki zostały zamontowane przy zatokach autobusowych w celu uniemożliwienia ruchu pieszych poprzez przebudowywaną zatokę. Naprawa uszkodzonej barierki, jak również zabezpieczenie ostrych zakończeń, zostaną wykonane do 20.08.2005r.
  4. zgodnie z zapewnieniami zarządu MZK, wiata przystankowa zostanie przeniesiona do 15.09.2005r.
  5. na ul. Majówka w Starachowicach wykonany został remont ulicy, który swoim zakresem obejmował tylko roboty drogowe. Modernizacja słupów energetycznych możliwa byłaby tylko w przypadku przebudowy powyższej ulicy.

  Pan Krzysztof Lipiec
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego

  W odpowiedzi na ponowną interpelację zgłoszoną na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 04 sierpnia 2005r. dotyczącą podjęcia odpowiednich działań przez Zarząd Powiatu w sprawie oznakowania odcinka drogi w m. Wielka Wieś, jako tzw. „Czarny punkt', uprzejmie informuję, że przejście dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 42 w m. Wielka Wieś będzie oznakowane znakiem D-6 ( podświetlony znak przejścia dla pieszych ze światłami ostrzegawczymi umieszczonymi nad jezdnią). Z informacji uzyskanej w GDDKiA, Oddział Starachowice w chwili obecnej trwaj ą procedury przetargowe na wykonanie w/w robót. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku wykonany zostanie również chodnik dla pieszych. Zakończenie robót przewidziano do końca 2005 roku.

  W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na XL sesji Rady Powiatu w dniu 04.08.2005r., której przedmiotem były:
  - ceny benzyn,
  - podjęcie przez Zarząd Powiatu działań w kierunku utworzenia „zdrowej' konkurencji na rynku paliw w Starachowicach uruchomienie przez innego przedsiębiorcę dystrybutora bezobsługowego (na przykładzie Firmy VESTEE w Kielcach), informuję Pana Radnego, że podtrzymuję w imieniu własnym i Zarządu Powiatu stanowisko wyrażone przeze mnie w trakcie obrad sesji.
  W odniesieniu do cen paliw płynnych odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Powiatu w dniu 19.05.2005r. odpowiedzi udzielił Powiatowy Rzecznik Konsumentów pismem z dnia 2.06.2005r. znak:RK.6343-01/05. Między innymi wskazał on na możliwość bieżącego śledzenia przez zainteresowanych cen paliw na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych www.paliwa.pl (ceny paliw).
  Propozycja uruchomienia staraniem Zarządu Powiatu bezobsługowej stacji paliw (dystrybutora) wykracza poza kompetencje i statutowe zadania organów samorządu terytorialnego. Na lokalnym rynku paliw istnieje konkurencja skoro występuje wielość sprzedawców paliw, a ceny są zróżnicowane. Wysokość cen paliw i obserwowana tendencja wzrostowa tych cen jest niepokojąca od wielu miesięcy, ale w istniejącym stanie prawnym wpływ na ceny paliw ma wyłącznie Minister Finansów (struktura czynników cenotwórczych - w tym w szczególności akcyza).

  Pan Marek Roguski
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 04 sierpnia 2005r., uprzejmie informuję, że zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja ul. Marszałka Piłsudskiego' zostanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
  Uważam również, że zasadne byłoby uregulowanie ruchu na skrzyżowaniu ul. M. Piłsudskiego i Radomskiej poprzez budowę ronda, ale zgodnie z sygnałami uzyskanymi na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Miasta Starachowice, dotyczącymi planowanej budowy drugiego wiaduktu w Starachowicach, należałoby kompleksowo rozwiązać problem przebudowy skrzyżowań powyższych ulic.

  Pan Bronisław Paluch
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego

  W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone na XL Sesji Rady Powiatu w dniu 04 sierpnia 2005r. uprzejmie informuję, że na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 25.01.2005r., dotyczącym projektowanej zmiany przebiegu drogi krajowej Nr 42, Powiat Starachowicki reprezentował dyrektor ZDP- Leszek Śmigas, natomiast Miasto Starachowice- zastępca prezydenta- Szymon Jarosz.
  Biuro Projektowe z Zabrza, które opracowało koncepcję przebiegu drogi krajowej nr 42 i 9, na odcinku Skarżysko Kam.- Opatów przedstawiło 3 warianty jej przebiegu. Różnice dotyczyły wytyczenia drogi m.in. w gminie Wąchock. Ostatecznie zadecydowano, że trasa przeprowadzona zostanie po południowej stronie miasta, natomiast w Starachowicach droga poprowadzona ma być od grobli po istniejącym śladzie aż do skrzyżowania z drogą do Nowej Słupi, gdzie odbiłaby na południe po granicy miasta i na ślad starej trasy wróciłaby w miejscowości Styków na wysokości skrętu do Kalkowa. Planowane jest także ominięcie miejscowości Nietulisko i Ostrowiec Św. Dalej , aż do Opatowa droga ma biec po istniejącym śladzie. Na całej trasie zaplanowano budowę 44 obiektów mostowych. W Starachowicach koncepcja zakłada powstanie ośmiu przepustów, dwóch wiaduktów, czterech skrzyżowań oraz mostu na Łubiance. Budowa trasy wiąże się z przebudową szeregu urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym m.in. sieci telefonicznej, wodociągowej, c.o. , itp. Szacunkowy koszt całej inwestycji w wybranym wariancie wynosi 1.596 min zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wykonanie całej inwestycji w okresie maksymalnie 3 lat. Warunkiem jej wdrożenia do realizacji jest ^ zapewnienie w planach zagospodarowania przestrzennego Gmin „korytarza lokalizacyjnego przebiegu trasy'. Zgodnie z sugestią GDDKiA po stronie samorządów byłby wykup gruntów oraz uczestnictwo w kosztach realizowanej inwestycji w wysokości 20 %.
  Na spotkaniu nie podano terminu rozpoczęcia w/w inwestycji, padło natomiast stwierdzenie, że może ono nastąpić po 2010 r.
  Jednocześnie, informuję, że Zarząd Powiatu będzie czynił starania, aby rozpoczęcie inwestycji nastąpiło jeszcze przed 2010r.

  Poniże treść udzielonych pisemnych odpowiedzi:

  Pan Andrzej Sendecki
  Radny Rady Powiatu Starachowickiego

  W odpowiedzi na ponowne zapytanie zgłoszone przez Pana na XL Sesji Rady Powiatu
  w dniu 04 sierpnia 2005r. dotyczące połączenia dzielnicy Orłowo w Starachowicach z miastem Wąchock uprzejmie informuję:
  1. W dzielnicy Orłowo w Starachowicach oraz we wschodniej części miasta Wąchock przylegającej bezpośrednio do ww dzielnicy nie występują odcinki dróg powiatowych.
  2. Istnieje możliwość wykonania utwardzonej drogi łączącej m. Starachowice z dzielnicy Orłowo z m. Wąchock, lecz jako połączenie dróg gminnych. Wówczas należałoby wykorzystać aktualnie istniejące już ulice tj. ul. Mieszała w Starachowicach i przedłużenie ul. Nadrzecznej w Wąchocku oraz istniejącą drogę gruntową, położoną na terenach należących do Polskich Kolei Państwowych.
  3. W przypadku skierowania ruchu w ul. Partyzantów w Wąchocku i dalej do drogi krajowej nr 42, zachodziłaby konieczność przebudowy mostu (kładki pieszo-jezdnej) na rzece Kamiennej, który ma nośność 3,5 t i nie jest przystosowany do prowadzenia ciągłego dwukierunkowego ruchu samochodów.
  Zarząd Powiatu jest w trakcie prowadzenia rozmów z samorządami gminnymi w celu zainicjowania powstania proponowanej przez Pana drogi , lecz ze względów formalno -prawnych decyzja w sprawie ewentualnego wykonania inwestycji będzie należała wyłącznie do Gminy Wąchock i Gminy Starachowice.


  Data wprowadzenia: 2006-01-06 1348
  Data upublicznienia: 2006-01-06
  Art. czytany: 2574 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Seweryn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach