A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów.
» informacja o wszczęciu postępowania
» Gmina Pawłów
» Zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 22.07.2019 r.
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, Starachowice, dz. 260/2
 • Jednostki organizacyjne
 • Placówki Organizacyjne Systemu Oświaty
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
 • Praca
 • Nabór na wolne stanowisko pracy (księgowy)

  Nabór na wolne stanowiska 11.07.2006r.  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach
  ogłasza nabór na wolne stanowiska:


  I. Głównego księgowego – 1 etat


  I. Wymagania niezbędne co do stanowiska głównego księgowego:  1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.  2. Wymagana liczba lat pracy w księgowości co najmniej 3 lata.  3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.  4. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych.  5. Dobry stan zdrowia pozwalaj±cy na zatrudnienie na tym stanowisku.  6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.  7. Nieposzlakowana opinia.


  Wymagania dodatkowe na stanowisku głównego księgowego:  Doświadczenie w pracy – ogólna orientacja w przepisach, oraz obsługa programów komputerowych: finansowo – księgowych.


  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego:  Wykonywanie zadań głównego księgowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości i innych wydanych na jej podstawie, prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotycz±cych operacji gospodarczych i finansowych.  Wymagane dokumenty na stanowisku głównego księgowego:  1. List motywacyjny.  2. Życiorys – curriciculum vitae.  3. Kserokopie świadectw pracy.  4. Kserokopie dyplomów potwierdzaj±cych wykształcenie.  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkolenia.  6. Referencje.  7. Oryginał kwestionariusza osobowego.


  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach
  ul. 1 Maja 4 – sekretariat.  w terminie do 26.07.2006r. godz. 13.00


  Aplikacje, które wpłyn± do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
  w Starachowicach po wyżej określonym terminie nie będ± rozpatrywane.  Nabór na wolne stanowiska przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.  Osoby przystępuj±ce do naboru maj± prawo wgl±du do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
  w Starachowicach ul. 1 Maja 4 – sekretariat.  Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego o naborze
  i wstępnych selekcji umieszczona będzie w BIP lista kandydatów, którzy spełniaj± wymagania formalne kreślone w ogłoszeniu.  Na selekcję końcow± składa się rozmowa kwalifikacyjna o której kandydaci będ± poinformowani drog± telefoniczn± i na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach.  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzul±: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz z ustaw± z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorz±dowych (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).  Zał±cznik nr 1

  Zarz±dzenie Nr 1/2006  z dnia 11 lipca 2006r.  Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  w Starachowicach


  W sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.


  Na podstawie Art. 35, ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz±dzie powiatowym
  / tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami / oraz Art. 3a Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz±dowych / tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami /


  Zarz±dzam , co następuje :


  § 1


  Ustalam regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach zgodnie z Zał±cznikiem Nr 1 do niniejszego Zarz±dzenia.


  § 2


  Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  REGULAMIN  NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

  Rozdział I


  Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze


  § 1
  Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

  Dyrektor dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniej±cych stanowiskach pracy.

  Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 2, zawiera:


  a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikaj±cych z tego tytułu obowi±zków obci±żaj±cych zajmuj±cego to stanowisko,  b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmuj±,  c) określenie uprawnień służ±cych do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,  d) określenie odpowiedzialności,  e) inne wyznaczniki określaj±ce indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

  Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy przez Dyrektora powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.


  Rozdział II  Powołanie Komisji Rekrutacyjnej


  § 2
  Komisję Rekrutacyjn± powołuje Dyrektor.

  Komisja składa się z dwóch członków powołanych każdorazowo.

  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodz±:


  a) Dyrektor  b) Osoby przez niego upoważnione  4. Pracami Komisji kieruje jej Przewodnicz±cy, a w razie nieobecności osoba przez niego upoważniona.  5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

  Rozdział III  Etap naboru


  § 3


  1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.  2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.  3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.  4. Ogłoszenie list kandydatów, którzy spełniaj± wymagania formalne  5. Selekcja końcowa kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna.  6. Sporz±dzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.  7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę.  8. Ogłoszenie wyników naboru.


  Rozdział IV  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


  § 4
  Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach na stronie internetowej szkoły ZSZ Nr 2 w Starachowicach www.technikum.pol.pl

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:


  a) Nazwę i adres jednostki  b) Określenie stanowiska urzędniczego  c) Określenie wymagań zwi±zanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich s± niezbędne, które dodatkowe  d) Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym  e) Wskazanie wymaganych dokumentów  f) Określanie miejsca i terminu składania dokumentów.

  Ogłoszenie będzie znajdowało się BIP i na stronie internetowej ZSZ Nr2 oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.

  Rozdział V  Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


  § 5
  Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych prac± na stanowisku urzędniczym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach ul. 1 Maja 4 w sekretariacie szkoły.

  Na dokumenty aplikacyjne składaj± się:


  a) list motywacyjny,  b) życiorys – curriculum vitae,  c) kserokopie świadectw,  d) kserokopie dyplomów potwierdzaj±cych wykształcenie,  e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  f) referencje,  g) oryginał kwestionariusza osobowego.
  Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegaj±ce się o zatrudnienie mog± być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

  Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drog± elektroniczn±, z wyj±tkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustaw± z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z póź. zmianami).

  Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.


  Rozdział VI


  Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych


  § 6.
  Najpóźniej w ci±gu 3 dni po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych komisja dokonuje ich otwarcia i analizy pod względem formalnym.

  Celem analizy dokumentów jest porównanie danych z aplikacji z wymaganymi formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

  Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po upływie terminu lub które nie spełniaj± wymogów formalnych komisja odrzuca, informuj±c kandydatów drog± elektroniczn±.

  Dokumenty aplikacyjne nie spełniaj±ce wymogów formalnych odsyłane s± listem poleconym lub zwracane do r±k własnych zainteresowanym osobom.

  Rozdział VII


  Ogłoszenie listy kandydatów spełniaj±cych wymagania formalne.


  § 7
  Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniaj± wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Listę umieszcza się w BIP nie później niż 15 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów aplikacyjnych.

  Lista, o której mowa w pkt. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Lista kandydatów spełniaj±cych wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

  informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowi± informację publiczn± w zakresie objętym wymaganiami zwi±zanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.


  Rozdział VIII


  Selekcja końcowa kandydatów


  § 8.
  Na selekcje końcowa składa się – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej s± powiadamiani drog± telefoniczn± i na stronie BIP.


  Rozdział IX


  Rozmowa kwalifikacyjna


  § 9.
  Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawi±zanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

  Każdy członek komisji zadaje po dwa pytania kandydatom i dokonuje oceny odpowiedzi w skali od 1- 6 punktów.

  Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określić:


  a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantuj±ce prawidłowe wykonanie powierzonych obowi±zków,  b) posiadan± wiedzę na temat jednostki samorz±du terytorialnego jak± jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach w której ubiega się o stanowisko,  c) obowi±zki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio kandydata,  d) cele zawodowe kandydata.

  Rozmowę kwalifikacyjn± przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

  Rozdział X


  Ogłoszenie wyników


  § 10.
  Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów od wszystkich członków Komisji w selekcji końcowej decyduje o ich kolejności w naborze.

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zwarciem umowy o pracę zobowi±zany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badanie lekarskie.


  Rozdział XI


  Sporz±dzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy


  § 11
  Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporz±dza protokół.

  Protokół zawiera w szczególności – określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, oraz uzasadnienie danego wyboru.


  Rozdział XII


  Informacja o wynikach naboru


  § 12
  Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

  Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:


  a) Nazwę i adres jednostki,  b) Określenie stanowiska urzędniczego,  c) Imię i nazwisko wybranego kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata

  Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

  Jeżeli Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ci±gu 3 miesięcy od dnia nawi±zania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.


  Rozdział XIII


  Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi


  § 13
  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostan± doł±czone do jego akt osobowych.

  Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będ± przechowywane, zgodnie z instrukcj± kancelaryjn±, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

  Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będ± odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.  Data wprowadzenia: 2006-07-20 1205
  Data upublicznienia: 2006-07-20
  Art. czytany: 2444 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dariusz Leszczyszyn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach