Informacja w sprawie realizacji Programu 'Wyrównywania różnic między regionami III' w 2020r.

2019-12-18 1019
Art. czytany: 968 razy

W dniu 17.12.2019r. Zarząd Powiatu Starachowickiego podjął decyzję, o przystąpieniu w 2020r. do programu „Wyrównywania różnic między regionami III”.

Podmiot, który chce przystąpić do realizacji Programu może ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON na realizację projektów w ramach następujących obszarów:


1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00 zł na każdy projekt,
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt,
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
4) obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS,SOSW).
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:
- 90.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
- 270.000,00 zł dla autobusów,
5) obszar E – dofinansowanie wymagalnego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/ lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastuktury istniejącego WTZ.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:
55% kosztów realizacji projektu w obszarze A,
55% kosztów realizacji projektu w obszarze B – w budynkach starostw i gmin do 35%
70% kosztów realizacji projektu w obszarze C,D,
80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),
25% całkowitych kosztów realizacji projektu w obszarze E,
80% kosztów realizacji projektu w obszarze F.

Wnioski o dofinansowanie realizacji w ramach obszarów B,C,D i F należy składać do siedziby Powiatu Starachowickiego w terminie 19.12.2019r. – 14.02.2020r., a wnioski w ramach obszaru A i E należy składać do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w terminie 01.12.2019r. – 30.11.2020r. Druk wniosku oraz szczegółowe informacje na temat Programu są zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach www.spstarachowice.bip.doc.pl. Procedury realizacji Programu dostępne są również na stronie www.pfron.org.pl.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu udziela Małgorzata Parszewska Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Referat ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (III piętro, pok. 312, pod numerem telefonu (41)276-09-44).