Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

2019-12-30 1512
Art. czytany: 455 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 30.12.2019r. GNOŚ.6821.51.2019 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Starachowicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock gm. Wąchock, oznaczonej jako działka nr 452 o pow. 0,0863 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na założenie i przeprowadzenie Gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 Mpa, MOP 6,0 MPa oraz kabla teletechnicznego w związku z realizacją inwestycji pn: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 Mpa, MOP 6,0 MPa relacji Lubienia – Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.