'ZAZ droga do otwartego rynku pracy'

2020-03-13 0907
Art. czytany: 403 razy

'ZAZ droga do otwartego rynku pracy'

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Starachowicach/ Powiatowy Zakłada Aktywności Zawodowej w Stykowie, występujące w projekcie nr RPSW.09.01.00-26-0002/18-00 pt. 'ZAZ droga do otwartego rynku pracy' w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.04.2019 r. realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27/1, 25-518 Kielce, jest realizowany w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej pracowników ZAZ Styków poprzez doradztwo, szkolenia staże oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy jak również remont i dostosowanie budynku ZAZ Styków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów. Wartością dodaną jest bogate doświadczenie Partnera Wiodącego w realizacji projektów, znajomość wytycznych i wszelkich dokumentów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz doświadczenie w zakresie realizacji form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.