A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » WYDZIAŁ BUDOWNICTWA » Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania.
» SESJA RADY POWIATU W STARACHOWICACH PLANOWANA NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020 ROKU
» UCHWAŁY PODJĘTE NA XXII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 25 CZERWCA 2020 ROKU
Ilość wiadomości z działu 'Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego ': 1
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe
Kancelaria Ogólna (parter) lub
Wydział Budownictwa
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
pokoje od 203 do 207 (II piętro)
tel. 0-41 276 09 25, 0-41 276 09 27, 0-41 276 09 50,
e-mail: [email protected]Wymagane dokumenty
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego –druk B-2,
do którego należy dołączyć :
1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnym,
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk B-3,
3. w razie konieczności informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – druk B-4,
4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,
6. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
7. dowód opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
8. dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


Miejsce odbioru
Zatwierdzony projekt odbiera się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w Wydziale Budownictwa (Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, II piętro, pok. 203, 206 i 207).

Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018.1044 ze zm.) przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539zł,
w przypadku przebudowy 50% określonej stawki.
Zwolnienie z opłaty dotyczy spraw z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia, szkolnych, oraz przeznaczanych na cele naukowe, socjalne
i kulturalne.


Termin załatwienia
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
W przypadku, gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


Tryb odwoławczy
W przypadku rozstrzygnięć w formie decyzji (o wniesieniu sprzeciwu lub decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia) przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Starachowickiego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Wydziału Budownictwa, przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 w pokojach nr 203, 206 i 207 oraz pod numerami telefonu 041 276 09 25, 041 276 09 27 i 041 276 09 50.


Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z późniejszymi zmianami).
– Kodeks Postępowania Administracyjnego – (Dz. U. z 2018.2096 z późniejszymi zmianami).Treść
Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane oraz przebudowa budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków


Opracował
Kamilla Gawlik
inspektor


Data wprowadzenia: 2015-09-21 1001
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 2793 razy

» informacja uzupełniająca (B-4) - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 49664 bajtów
Typ pliku: application/msword
» oświadczenie B-3 - obowiązuje od 17.12.2016r - rozmiar: 61440 bajtów
Typ pliku: application/msword
» zgłoszenie druk B-2 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 77312 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamilla Gawlik
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie
Zgłoszenie robót budowlanych
Zaświadczenia o samodzielności lokali
Ostat. 10 wiadomości:

» Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach