A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o spełnieniu wymogów formalnych kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
» Informacja o spełnieniu wymogów formalnych kandydatów do pracy na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.
» Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach.
» Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 14.07.2020 r.
» Informacja o spełnieniu wymogów formalnych kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Biurze Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
 • Przetargi
 • Rok 2019
 • Rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

  ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach

  Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Oświatowej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 02 jako działka nr 260 o powierzchni 0,2906 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej siedziby Starostwa Powiatowego w Starachowicach o pow. użytkowej 2278,90 m² oraz budynkiem gospodarczym. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1H/00019735/0. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Część nieruchomości - lokal o pow. 72,80 m2 jest wynajmowany przez osoby trzecie. Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przy ul. Oświatowej leży w strefie: tereny zabudowy ogólnej funkcji usług ogólnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego. Przetargi przeprowadzone w dniach 25.04.2019 r. i 08.08.2019 r. zostały zakończone wynikiem negatywnym. Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4 w dniu 30.01.2020 r. o godz. 9.00. pok. 213 Cena wywoływacza nieruchomości wynosi 1 700 000 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy). Zwolniona stawka podatku VAT. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacona zaliczka w pieniądzu, w wysokości 170 000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy) w terminie do dnia 23.01.2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu zaliczki na rachunku Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Zaliczka może być również wniesiona w obligacjach Skarbu Państwa. Wpłacona w pieniądzu zaliczka zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości – w przypadku wybrania nabywcy w trybie rokowań, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi – w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży (umowa w formie aktu notarialnego), wpłacona zaliczka ulega zwrotowi i uczestnikom, którzy nie zostali wybrani w przeprowadzonych rokowaniach. Zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający w formie wniesienia. Zaliczka wniesiona w formie obligacji Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu przez nabywcę kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. I rata – ceny sprzedaży nieruchomości osiągnięta w rokowaniach w wysokości 1 000 000 (słownie złotych: jeden milion) płatna jednorazowo nie później niż na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej. II rata – ceny sprzedaży nieruchomości w wysokości 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy) płatna do dnia 01 lutego 2021 r. III rata – pozostała część ceny nabycia nieruchomości płatna do dnia 01 lutego 2022 r. Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, poprzez ustanowienie hipoteki. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Zgłoszenia uczestnictwa w rokowaniach należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 pok. 114 do dnia 24 stycznia 2020 r. godz. 14 00 z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 260, położnej w Starachowicach przy ul. Oświatowej 9. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, zgodę właściwych organów statutowych zgłaszającego na nabycie nieruchomości objętej rokowaniami, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Przy przeprowadzaniu rokowań należy przedłożyć Komisji Przetargowej dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, pełnomocnictwo, jeżeli uczestnikiem rokowań jest pełnomocnik, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu rokowań, oświadczenie że uczestnik rokowań wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach w celu przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości w zakresie do ich przeprowadzenia i zawarcia umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WS (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1) zw. dalej „Rozporządzeniem”, osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie uzgodnionej w toku rokowań przez współmałżonka przystępującego do rokowań, oświadczenie współmałżonka iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach w celu przeprowadzenia rokowań, w których uczestniczy współmałżonek oraz zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, osoby prawne biorące udział w rokowaniach powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru. Rokowania są ważne chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające określone warunki. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca. Zarząd Powiatu może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach i podając przyczynę odwołania rokowań. Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, pokój nr 220, tel. (41) 276-09-35.

  Data wprowadzenia: 2019-11-27 1300
  Data upublicznienia: 2019-11-27
  Art. czytany: 486 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Jak załatwić sprawę


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Informacja
  W związku ze zmianą obsługi interesantów w czasie pandemii COVID-19, zawiesza się wydłużony czas pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Dróg do odwołania.

  Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 15:00
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Gliniana 10a
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach