A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej dla zadania pn. 'Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach'
» Interpelacja zgłoszona podczas obrad XXII sesji Rady Powiatu w dniu 25.06.2020 r. przez Radnego Rady Powiatu Pana Przemysława Czaję
» Interpelacja zgłoszona podczas obrad XXII sesji Rady Powiatu w dniu 25.06.2020 r. przez Radnego Rady Powiatu Pana Dariusza Stachowicza.
» Kontrola wykonana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 30 czerwca 2020 r.
» Kontrola wykonana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniach 6-30 kwietnia 2020 r.
 • Przetargi
 • Rok 2019
 • Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

  ogłoszenie Starosty Starachowickiego

  Starosta Starachowicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 01, jako działka nr 18/2 o powierzchni 0,0186 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00049974/6. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie, nie jest przedmiotem żadnych roszczeń. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie tym ww. działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). Do uzyskanej w drodze przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 22 stycznia 2020r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 213. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 500 zł do dnia 17.01.2020 r. przelewem na konto Starostwa Powiatowego Bank Śląski o/Starachowice 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena podlega zapłacie nie później niż na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, wadium zwraca się najpóźniej 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub po zakończeniu wynikiem negatywnym. Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Starosta Starachowicki nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać oraz okazać komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych – dokument stwierdzający tożsamość, - w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru KRS lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, numeru NIP, - w przypadku cudzoziemców – odpis z właściwego rejestru przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278 z póź. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, gdy zgoda ta jest wymagana. W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca. Starosta Starachowicki może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, II piętro (pokój nr 220), tel. (41) 276-09-35. Z up. Starosty Elżbieta Kita Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

  Data wprowadzenia: 2019-12-11 1243
  Data upublicznienia: 2019-12-11
  Art. czytany: 484 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Jak załatwić sprawę


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Informacja
  W związku ze zmianą obsługi interesantów w czasie pandemii COVID-19, zawiesza się wydłużony czas pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Dróg do odwołania.

  Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 15:00
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Gliniana 10a
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach