A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» TERMINARZ ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W MIESIĄCU SIERPNIU 2020 ROKU
» Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 05.08.2020 r.
» wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
» wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
» aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne STC4420
 • Starostwo
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Zadania
 • Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – „GK”

  1. Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji geodezyjno-kartograficznej przy pomocy Geodety Powiatowego będącego pracownikiem Starostwa.
  2. Zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.
  3. W skład Wydziału wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej.
  4. Do zadań Wydziału należy:
  1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii w tym:
  a) planowanie robót geodezyjnych i kartograficznych,
  b) zlecanie wykonania robót geodezyjnych i kartograficznych,
  c) odbiór i rozliczanie robót.
  2) realizacja zadań Służby geodezyjnej i kartograficznej wynikającej z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
  3) utrzymywanie sytemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
  4) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności
  z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
  5) wprowadzanie zmian w operacie ewidencyjnym w drodze czynności materialno-technicznych,
  6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wprowadzenia zmian
  w operacie ewidencji gruntów,
  7) wprowadzanie zmian w operacie ewidencyjnym w drodze decyzji administracyjnych,
  8) zawiadamianie organów podatkowych, sądów rejonowych, jednostek statystyki publicznej i osób zgłaszających zmiany o ich wprowadzeniu,
  9) porządkowanie wpisów w ewidencji gruntów,
  10) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
  11) udostępnianie danych ewidencyjnych,
  12) wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, w tym sporządzanie uwag na wyrysach w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem prawnym,
  a stanem ujawnionym w ewidencji gruntów,
  13) zawiadamianie organów podatkowych, sądów rejonowych, jednostek statystyki publicznej i osób związanych ze zmianą,
  14) wydawanie decyzji odmawiających wydania wypisu i wyrysu,
  15) wydawanie kopii map ewidencyjnych,
  16) udzielanie informacji odnośnie wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
  17) udostępnianie baz danych dla gmin, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego urzędu Statystycznego,
  18) przekazywanie danych do systemu IPE (Integracja Platforma Elektroniczna),
  19) ochrona danych ewidencyjnych, przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem, w tym przekazywanie kopii baz danych ewidencyjnych w formie SWDE do Świętokrzyskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie rzadziej niż raz na pół roku,
  20) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla całego powiatu,
  21) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
  22) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
  23) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  24) wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji gruntów,
  25) współpraca z gminami, Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
  i wydziałem wieczysto-księgowym sądu rejonowego, kancelariami notarialnymi
  w zakresie ww. zadań,
  26) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie scaleń i wymiany gruntów,
  27) udzielanie odpowiedzi na zapytania Kancelarii Komorniczych, ZUS. Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych itp. W zakresie występowania podmiotów w bazie ewidencji gruntów,
  28) wydawanie baz danych podmiotom zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  29) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
  30) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym i innym podmiotom danych zawartych w rejestrze cen i wartości,
  31) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  32) orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości.

  5. Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
  1) rejestrowanie w systemie OŚRODEK wpływających wniosków o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i archiwizacja roczna tych dokumentów,
  2) sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentacji projektowej,
  3) przygotowanie i wyłożenie protokołów wraz z dokumentacją na posiedzenie ZUDP,
  4) udostępnianie dokumentacji projektowej konsultantom branżowym,
  5) współpraca z projektantami, , inwestorami podczas procesu uzgadniania dokumentacji,
  6) przygotowywanie treści opinii w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanego uzbrojenia oraz wystawianie faktury za dokonane uzgodnienia,
  7) wprowadzanie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu na mapę zasadniczą (w systemie cyfrowym),
  8) przyjmowanie, ewidencjonowanie zleceń i zgłoszeń robót geodezyjnych
  i kartograficznych oraz wystawianie faktur (rachunków) za usługi PODGiK
  w systemie OŚRODEK,
  9) analiza zgłoszonych robót geodezyjnych i kartograficznych,
  10) przygotowywanie materiałów geodezyjnych do zgłoszeń złożonych przez geodetów:
  a) danych z ewidencji gruntów w zakresie zgłoszonej roboty,
  b) kopii map ewidencyjnych, syt-wys. zasadniczej, prawnych i innych,
  c) przygotowanie osnowy poligonowej i wysokościowej,
  d) analiza materiałów archiwalnych pod względem ich wykorzystania,
  e) przygotowanie materiałów do transformacji współrzędnych przy zgłoszonych robotach geodezyjnych,
  f) przygotowanie i opisanie wytycznych do wykonania roboty geodezyjnej,
  11) wydawanie materiałów dla wykonawców prac geodezyjnych (eksport danych
  z bazy głównej, z mapy rastrowej i eksport warstw),
  12) ustalanie dodatkowych warunków technicznych wykonania zgłoszonych robót geodezyjnych i kartograficznych,
  13) udostępnianie operatów technicznych z zasobu geodetom i jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
  14) rejestrowanie wypożyczonych materiałów do wykorzystania przy realizacji zgłoszonych robót,
  15) przyjmowanie i sprawdzanie dokumentacji powstałej w wyniku wykonywanych robót pod względem kompletności, jakości, zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami geodezyjnymi,
  16) kontrola danych dostarczonych przez geodetów przed ich wprowadzeniem do baz mapy rastrowej i wektorowej,
  17) ewidencjonowanie, zabezpieczanie i odpowiednie przechowywanie przyjętych dokumentów z wykonywanych robót geodezyjnych,
  18) wydawanie geodetom i jednostkom wykonawstwa geodezyjnego końcowych materiałów przyjętych do zasobu opracowań,
  19) wpisywanie przyjętych operatów do zasobu w programie OŚRODEK,
  20) koordynacja robót zgłoszonych dla tego samego obszaru,
  21) udzielanie informacji o posiadanym zasobie oraz sposobach jego wykorzystania
  i udostępniania,
  22) udostępnianie danych z zasobu, kopii dokumentów istniejących opracowań,
  23) poświadczanie wydawanych opracowań,
  24) odpłatne udostępnianie kopii map sytuacyjno-wysokościowej osobom fizycznym do celów poglądowych i inwestycyjnych,
  25) odpłatne udostępnianie wypisów z rejestrów gruntów osobom fizycznym,
  26) wnioskowanie potrzeb wykonania robót wynikających z oceny stanu zasobu,
  27) wyłączanie zbędnych dokumentów z zasobu PODGiK oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
  28) sporządzanie zestawień miesięcznych i rocznych z przerobu Ośrodka,
  29) sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień sprzedaży w asortymentach,
  30) sporządzanie różnych zestawień i wykazów dla jednostek nadrzędnych,
  31) prowadzenie i rozliczanie „kartoteki zamówień” w programie OŚRODEK,
  32) dysponowanie dochodami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej,
  33) przedstawianie sprawozdań z realizacji zadań oraz wydatkowania środków
  z uzyskanych dochodów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej,
  34) przyjmowanie zawiadomień o zniszczonych znakach granicznych,
  35) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
  36) uzgadnianie numeracji działek dzielonych,
  37) prowadzenie mapy sytuacyjno- wysokościowej rastrowej,
  38) prowadzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej wektorowej,
  39) wprowadzanie zmian w części kartograficznej operatu ewidencji gruntów na warstwę tymczasową i do baz głównych mapy wektorowej według danych
  z opracowań geodezyjnych dotyczących podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, pomiarów do zasiedzenia, aktualizacji ewidencji gruntów, wznowień punktów granicznych oraz aktualizacji klas i użytków map klasyfikacji gruntów,
  40) wprowadzanie zmian na ewidencyjne mapy rastrowe,
  41) prowadzenie i aktualizacja map klasyfikacji gruntów:
  a) aktualizacja bazy numerycznej mapy klasyfikacyjnej – wprowadzanie zmian,
  b) sprawdzanie zgodności obliczeń powierzchni użytków i klas wprowadzonych i otrzymanych od wykonawcy,
  42) wprowadzanie do baz numerów ewidencyjnych budynków,
  43) wprowadzanie do baz numerów adresowych nieruchomości,
  44) bieżące modyfikowanie map rastrowych w mapy wektorowe,
  45) prowadzenie aktualnej bazy budynków na mapie ewidencyjnej,
  46) prowadzenie aktualnej bazy osnów,
  47) zakładanie osnów szczegółowych,
  48) prowadzenie Państwowego Rejestru Granic,
  49) zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych,
  50) przygotowywanie bazy metadanych,
  51) prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  52) obsługa bazy metadanych.
  6. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.  Data wprowadzenia: 2012-10-04 1412
  Data upublicznienia: 2012-10-04
  Art. czytany: 4196 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Jak załatwić sprawę


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Informacja
  W związku ze zmianą obsługi interesantów w czasie pandemii COVID-19, zawiesza się wydłużony czas pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Dróg do odwołania.

  Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 15:00
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Gliniana 10a
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach